Zarządzenie Nr 85/2008 w sprawie przekazania Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach składników majątkowych gminy


Zarządzenie Nr 85/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: przekazania zakładowi budżetowemu Gminy Ożarowice - działającemu pod

nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach" składników majątkowych

Gminy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozdział II pkt. 1 ppkt. 1.9 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przyjętego Uchwałą Nr X/93/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003r. i zmieniony Uchwałą Nr XII/147/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do wykorzystania na cele statutowe mienie stanowiące własność Gminy Ożarowice, szczegółowo określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazanie mienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 85 Wójta Gminy Ożarowice dnia 30 września 2008 roku

Wykaz obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przekazywanych do wykorzystania na cele statutowe Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

  1. Sieć wodociągowa fi 160 z przyłączem długości 655 mb - znajdująca się w Pyrzowicach przy ul. Równoległej, nr inwentarzowy 02/21/210/12, o wartości 209.226,98 zł

  1. Zewnętrzna sieć wodociągowa wykonana z rur PEHD fi 110 o długości 663,01 m znajdująca się przy ul. Centralnej w Pyrzowicach. nr inwentarzowy 02/21/211/1, o wartości 224.601,50 zł,

  1. Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC fi 250, o długości 700 m ze studzienkami znajdujące się przy ul. Centralnej w Pyrzowicach, nr inwentarzowy 02/21/211/2, o wartości 238.200,99 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:26:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie