Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 77/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVII/213/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 480.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 480.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 132.709,87 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 39.975 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 36.000 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 36.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 28.000 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 28.000 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 28.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.734,87 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 28.734,87 zł

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 27.290,10 zł

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 1.444,77 zł

po stronie wydatków o kwotę 612.709,87 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 300.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 242.378 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 242.378 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 26.378 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 216.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.734,87 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 28.734,87 zł

§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.289,15 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 438,85 zł

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 522,35 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27,65 zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 79,78 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,22 zł

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 752,44 zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39,83 zł

§ 4288 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 189,44 zł

§ 4289 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 10,06 zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.731,27 zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 885,77 zł

§ 4378 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej o kwotę 173,38 zł

§ 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej o kwotę 9,18 zł

§ 4418 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 551,79 zł

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 29,21 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.622 zł

Rozdz. 85154 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.622 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 1.622 zł

§ 2. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach miedzy rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

125.000

60016

Drogi publiczne gminne

125.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125.000

710

Działalność usługowa

125.000

71095

Pozostała działalność

125.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125.000

Razem

125.000

125.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XVII/213/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:32:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie