Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 26/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XV/184/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 35.710 zł

995 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 35.710 zł

po stronie dochodów o kwotę 60.109

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 45.000 zł

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 45.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.109 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.081 zł

§ 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 6.809 zł

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 2.272 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 6.028 zł

§ 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 4.520 zł

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 1.508 zł

po stronie wydatków o kwotę 95.819 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 45.000 zł

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych dotacje o kwotę 45.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 33.210 zł

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 33.210 zł

§ 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 33.210 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.109 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.081 zł

§ 2548 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę 1.993 zł

§ 2549 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę 664 zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 78 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 51 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 27 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 26 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 17 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 9 zł

§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.238 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 2.146 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 1.092 zł

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.080 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 718 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 362 zł

§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 750 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 750 zł

§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 502 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 251 zł

Szkoła Podstawowa Zendek 251 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 6.028 zł

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 89 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32 zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 87 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 28 zł

§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.594 zł

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.197 zł

§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 750 zł

§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 251 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.500 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.500 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.500 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XV/184/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 12:46:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie