Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2008 rok


Zarządzenie Nr 47/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 50 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 50 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

o kwotę 50 zł

po stronie wydatków o kwotę 50 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

· wydatki bieżące o kwotę 50 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 50 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

o kwotę 50 zł

po stronie wydatków o kwotę 50 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 50 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.536

6.536

75404

Komendy wojewódzkie Policji

3.536

- wydatki bieżące

3.536

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000

3.000

- wydatki bieżące

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.000

3.000

75495

Pozostała działalność

3.536

- wydatki bieżące

3.536

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.536

6.536

75404

Komendy wojewódzkie Policji

3.536

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

3.536

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000

3.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

75495

Pozostała działalność

3.536

4300

Zakup usług pozostałych

3.536

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 851

Decyzją nr FB.I.3011/I/271/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:39:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie