Zarządzenie Nr 1001/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 101/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 26.035,17zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.903,17 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 11.903,17 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 11.903,17 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.132,00 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 14.132,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.132,00 zł

po stronie wydatków o kwotę 26.035,17 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.903,17 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.903,17 zł

· wydatki bieżące o kwotę 11.903,17 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.132,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 14.132,00 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 14.132,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 132,00 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 26.035,17 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.903,17 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.903,17 zł

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 11.903,17 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.132,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 14.132,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.132,00 zł

po stronie wydatków o kwotę 26.035,17 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.903,17 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 11.903,17 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 233,40 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 11.669,77 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.132,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 14.132,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 132,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.000,00 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 45.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 45.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 45.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 45.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 45.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 45.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.001 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 45.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 45.000 zł

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 45.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 45.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 45.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 40.761 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.001 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.238 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

138.471

138.471

80101

Szkoły podstawowe

64.662

113.662

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

64.662

64.662

- wydatki bieżące

64.662

- wydatki majątkowe

49.000

80104

Przedszkola

15.438

15.438

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

14.638

14.638

- wydatki bieżące

15.438

- wydatki majątkowe

800

80110

Gimnazja

58.200

2.900

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

58.200

58.200

- wydatki bieżące

2.900

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6.300

- wydatki bieżące

6.300

80195

Pozostała działalność

171

171

- wydatki bieżące

171

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

171

171

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.000

3.000

85401

Świetlice szkolne

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.000

2.710

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000

- wydatki bieżące

3.000

RAZEM

141.471

141.471

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

369

369

60016

Drogi publiczne i gminne

369

369

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

369

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

369

801

Oświata i wychowanie

161.105

161.105

80101

Szkoły podstawowe

72.054

121.054

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -2.545

Szkoła Podstawowa Zendek -1.200

3.745

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 51.446

Szkoła Podstawowa Zendek -3.500

54.946

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -8.689

Szkoła Podstawowa Zendek - 1.381

10.070

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice +1.191

Szkoła Podstawowa Zendek - 837

354

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Tąpkowice + 1.000

Szkoła Podstawowa Zendek + 1.500

2.500

4260

Zakup energii

Szkoła Podstawowa Tąpkowice + 16.000

Szkoła Podstawowa Zendek + 7.000

23.000

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice + 40.000

40.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

Szkoła Podstawowa Zendek -313

313

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice+ 6.000

6.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 720

Szkoła Podstawowa Zendek - 720

1.440

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 500

500

4410

Podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice +200

200

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 91

Szkoła Podstawowa Zendek +51

40

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -400

Szkoła Podstawowa Zendek -600

1.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49.000

80104

Przedszkola

17.230

17.230

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkole Tąpkowice +1.715

Przedszkole Ożarowice - 930

785

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przedszkole Tąpkowice -5.270

Przedszkole Ożarowice -5.498

10.768

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkole Tąpkowice -1.590

Przedszkole Ożarowice -1.100

2.690

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Ożarowice -1.180

1.180

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice 1.000

1.000

4260

Zakup energii

Przedszkole Ożarowice +7.000

7.000

4270

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice +5.100

Przedszkole Ożarowice +1.900

7.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

Przedszkole Tąpkowice -300

Przedszkole Ożarowice - 292

592

4300

Zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice -1.500

Przedszkole Ożarowice + 1.100

400

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Przedszkole Ożarowice - 800

800

4410

Podróże służbowe krajowe

Przedszkole Tąpkowice 100

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Przedszkole Tąpkowice 1.345

1.345

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedszkole Ożarowice - 800

800

80110

Gimnazja

63.050

7.750

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.501

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55.561

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.639

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

450

4300

Zakup usług pozostałych

4.800

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

849

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.500

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6.300

4300

Zakup usług pozostałych

6.300

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

5.683

5.683

4140

Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

216

4260

Zakup energii

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

803

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

600

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.800

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

4430

Różne opłaty i składki

951

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

1.367

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

529

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.600

80195

Pozostała działalność

3.088

3.088

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

171

4270

Zakup usług remontowych

2.100

4300

Zakup usług pozostałych

3.088

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

817

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.311

3.311

85401

Świetlice szkolne

3.311

311

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Świetlica Zendek +123

123

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Świetlica Ożarowice - 4.098

Świetlica Zendek + 1.200

2.898

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Świetlica Zendek + 162

162

4120

Składki na Fundusz Pracy

Świetlica Zendek + 26

26

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych

Świetlica Ożarowice -413

413

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

RAZEM

164.785

164.785

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

DZ. 010

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/225/10/08 z dnia 7 listopada 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

Dz. 801

· Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/586/6/08 z dnia 4 listopada 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),

· Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/585/2/08 z dnia 5 listopada 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Dz. 852

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/591/08 z dnia 6 listopada 2008 roku zmniejszył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 11:10:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 11:10:37
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2009 13:53:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie