Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 104/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 254 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 254 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 254 zł

po stronie wydatków o kwotę 254 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 254 zł

· wydatki bieżące o kwotę 254 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 254 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 254

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 254 zł

po stronie wydatków o kwotę 254 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 254Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 254

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 254 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.011 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.011 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.011 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.011 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.011 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.011 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 1.011 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.011 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.011 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.011 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 1.011 zł

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.011 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.011 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.011 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 1.011 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.011 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

40.000

40.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

40.000

- wydatki bieżące

40.000

60016

Drogi publiczne gminne

40.000

- wydatki bieżące

40.000

750

Administracja publiczna

4.220

4.220

75022

Rady gmin

3.500

- wydatki bieżące

3.500

75023

Urzędy gmin

3.500

- wydatki bieżące

3.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

720

720

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

720

720

- wydatki bieżące

720

Razem

42.220

42.220

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

40.000

40.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

40.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

40.000

60016

Drogi publiczne gminne

40.000

4270

Zakup usług remontowych

40.000

750

Administracja publiczna

30.220

30.220

75022

Rady gmin

3.500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.500

75023

Urzędy gmin

26.000

29.500

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.500

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

720

720

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

720

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

720

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

2.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.000

851

Ochrona zdrowia

27.000

27.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

27.000

27.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26.000

4270

Zakup usług remontowych

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

852

Pomoc społeczna

2.300

2.300

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.300

2.300

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

160

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.530

4280

Zakup usług zdrowotnych

230

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.300

4410

Podróże służbowe krajowe

340

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

40

Razem

106.520

106.520

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/624/10/08 z dnia 14 listopada 2008 roku zmniejszył dotację celową na 2008 rok celem dostosowania planu wydatków i dochodów do fatycznych potrzeb,

Dz. 854

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/589/2/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 12:11:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 12:11:51
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 12:20:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie