Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2008 rok


Zarządzenie Nr 17/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 900 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 900 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 900 zł

· wydatki bieżące o kwotę 900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

· wydatki bieżące w tym: o kwotę 3.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 900 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 900 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.900 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 900 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 900 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.860

1.860

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.860

1.860

- wydatki bieżące

1.860

- wydatki majątkowe

1.860

801

Oświata i wychowanie

7.000

7.000

80110

Gimnazja

7.000

7.000

- wydatki bieżące

7.000

- wydatki majątkowe

7.000

RAZEM

8.860

8.860

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.860

1.860

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.860

1.860

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.860

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.860

801

Oświata i wychowanie

7.000

7.000

80110

Gimnazja

7.000

7.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7.000

Razem

8.860

8.860

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/102/08 z dnia 18 marca 2008 roku zwiększono dotację celową dla gminy na 2008 rok z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2008 08:44:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie