Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 103/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XX/249/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach między rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

600

Transport i łączność

136.670

60016

Drogi publiczne gminne

136.670

4270

Zakup usług remontowych

90.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36.670

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.140

75412

Ochotnicze straże pożarne

16.140

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

16.140

757

Obsługa długu publicznego

150.000

75704

Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

150.000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

150.000

758

Różne rozliczenia

810

75814

Różne rozliczenia finansowe

810

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

810

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.636

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

33.636

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.636

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

48.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

48.000

926

Kultura fizyczna i sport

33.636

92601

Obiekty sportowe

33.636

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.636

Razem

234.446

234.446

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XX/249/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 11:42:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 11:42:06
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 12:03:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie