Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2008 rok


Zarządzenie Nr 28/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 13.160 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.160 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 13.160 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.160 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.160 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.160 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 13.160 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 13.160 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13.160 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 13.160 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.160 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 13.160 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.160 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.160 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.160 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 13.160 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.172 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 5.586

Szkoła Podstawowa Zendek - 5.586

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.714 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 857

Szkoła Podstawowa Zendek - 857

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 274 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 137

Szkoła Podstawowa Zendek - 137

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i Wychowanie

10.000

10.000

80101

Szkoły Podstawowe

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

10.000

- wydatki bieżące

10.000

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

100.000

100.000

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

100.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

4300

Zakup usług pozostałych

45.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

119

119

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

119

119

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

119

801

Oświata i wychowanie

11.120

11.120

80101

Szkoły podstawowe

10.120

120

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 23

Szkoła Podstawowa Zendek 70

93

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4

Szkoła Podstawowa Zendek 23

27

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 23

Szkoła Podstawowa Zendek 70

93

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4

Szkoła Podstawowa Zendek 23

27

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

80104

Przedszkola

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice 500

Przedszkole Ożarowice 500

1.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Przedszkole Tąpkowice 500

Przedszkole Ożarowice 500

1.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

10.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

Razem

111.239

111.239

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Decyzją nr FB.I.3011/I//193/3/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑05‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑05‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 15:36:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie