Zarządzenie Nr 111/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 111/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXI/274/2008 z dnia 30 grudnia2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.174.456 zł

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.456 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.150.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.150.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 200.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 290.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 290.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 290.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 660.000 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 660.000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych o kwotę 660.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 24.456 zł

§ 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.456 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXI/274/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 14:17:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 14:17:48
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 14:22:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie