Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 69/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

46.000

46.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

- wydatki bieżące

46.000

70095

Pozostała działalność

46.000

- wydatki majątkowe

46.000

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

46.000

46.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

4300

Zakup usług pozostałych

46.000

70095

Pozostała działalność

46.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.392

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24.456

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.152

758

Różne rozliczenia

810

810

75814

Różne rozliczenia finansowe

810

810

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

810

3070

Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

810

851

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3.000

852

Pomoc społeczna

500

500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

500

500

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

4410

Podróże służbowe krajowej

500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110.000

110.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000

10.000

4260

Zakup energii

10.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

Razem

160.310

160.310

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:14:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie