Zarządzenie Nr 97/2008 w sprawie ustalenia ceny doplaty, w związku z zamiana nieruchomości gruntowych


Zarządzenie Nr 97/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia ceny dopłaty, w związku z zamianą nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/222/08 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

zarządzam

§ 1

Zawrzeć umowę zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Pyrzowicach k. m. 1 d. 2 oznaczonej działką nr 25/1 o powierzchni 0,2000 ha stanowiącej mienie komunalne
Gminy Ożarowice za nieruchomość gruntową położoną w Ożarowicach k. m. 2 d. 3 obejmującą działkę o nr 222/1 o powierzchni 0,4000 ha.

§ 2

Wartość nieruchomości gruntowej obejmująca działkę nr 25/1 na podstawie operatu szacunkowego wynosi 15 540 zł.

§ 3

Wartość nieruchomości gruntowej obejmująca działki nr 222/1 na podstawie operatu szacunkowego wynosi 25 880 zł.

§ 4

Ustalona wysokość dopłaty, określona operatami szacunkowymi wynosi 10 000

§ 5

Wartość nieruchomości objętych przedmiotem zamiany, jak również wysokość dopłaty została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Panią Beatę Zych - Bartoszek
(nr upr. 3550)

§ 6

Operat szacunkowy określony w § 2 i § 3 znajduje się w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 7

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Gmina.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑11‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑11‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2008 12:12:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie