Zarządzenie Nr 92/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania o swiadczeń woli w imieniu Wójta Gminy


Zarządzenie Nr 92/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Wójta Gminy.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.98 i 99 §2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego

zarządzam

§ 1

Z dniem 23 października 2008 roku udzielam pełnomocnictwa Pani Zdzisławie Szydło - Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach do:

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Wójta Gminy w zakresie działalności jednostki,

2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Wójta Gminy w ramach planu finansowego,

3. Reprezentowania Wójta Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością kierowaną jednostką,

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom kierowanej jednostki, radcy prawnemu,

5. Zawierania umów oraz prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a realizowanych w obszarze działalności edukacyjnej.

§ 2

Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymaga kontrasygnaty głównego księgowego.

§ 3

Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą uchylenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 88/2003 Wójta Gminy Ożarowice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Oświaty i Wychowania w Ożarowicach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2008 12:10:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie