Zarządzenie Nr 96/2008 w sprawie ustalenia ceny doplaty, w zwiazku z zamiana nieruchomości gruntowych


Zarządzenie Nr 96/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia ceny dopłaty, w związku z zamianą nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/222/08 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

zarządzam

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości o powierzchni 2,0200 ha
w Pyrzowicach k. m. 1 d. 4 oznaczonych działkami nr 152/22 o powierzchni 0,7521 ha, nr 152/23 o powierzchni 0,5819 ha, nr 152/25 o powierzchni 0,0854 ha, nr 152/27 o powierzchni 0,5844 ha, nr 499/46 o powierzchni 0,0162 ha stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice za nieruchomości gruntowe o powierzchni 2,2566 ha położone w Pyrzowicach oznaczone działkami nr 180/22 o powierzchni 0,1271 ha, nr 180/20 o powierzchni 0,4489 ha, nr 181/10 o powierzchni 0,2178 ha, nr 181/4 o powierzchni 0,1002 ha wpisanych w księdze wieczystej nr 76051, nr 183/13 o powierzchni 0,5053 ha, 183/7 o powierzchni 0,0371 ha, nr 183/8 o powierzchni 0,1231 ha wpisanych w księdze wieczystej nr 70402, nr 192/2
o powierzchni 0,2731 wpisanej w księdze wieczystej nr 39261, nr 196/3 o powierzchni 0,2805 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 69871, nr 196/2 o powierzchni 0,1435 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 69880 i za nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,1481 ha położone w Ożarowicach oznaczone następującymi działkami: nr 123/19 o powierzchni 0,3821 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 63176, nr 123/27 o powierzchni 0,0173 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59708, nr 123/28 o powierzchni 0,1158 ha wpisanej
w księdze wieczystej nr 59708, nr 123/30 o powierzchni 0,1802 ha w księdze wieczystej
nr 59707, nr 123/31 o powierzchni 0,0163 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 59707, nr 241/11 o powierzchni 0,4364 ha wpisanej w księdze wieczystej nr 77415.

§ 2

Wartość nieruchomości gruntowych obejmująca działki nr 152/22, 152/23, 152/25, 152/27, 499/46 na podstawie operatu szacunkowego wynosi 1 132 700,00 zł.

§ 3

Wartość nieruchomości gruntowych obejmująca działki nr 180/22, 180/20, 181/10, 181/4, 183/13, 183/7, 183/8, 192/2, 196/3, 196/2, 123/19, 123/27, 123/28 123/30 123/31, 241/11 na podstawie operatu szacunkowego wynosi 1 132 800,00 zł.

§ 4

Ustalona wysokość dopłaty, określona operatami szacunkowymi wynosi 100,00 zł

§ 5

Wartość nieruchomości objętych przedmiotem zamiany, jak również wysokość dopłaty została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Panią Beatę Zych - Bartoszek (nr upr. 3550)

§ 6

Operat szacunkowy określony w § 2 i § 3 znajduje się w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 7

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Gmina.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑11‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑11‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 10:33:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie