Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych - szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy


Zarządzenie Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.. 89 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, zwany dalej programem zdrowotnym.

§2

1. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się treść formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się szczegółowe warunki realizacji świadczenia w zakresie szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

4. Ustala się projekt umowy na wykup usługi - świadczenia zdrowotnego w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.

5. Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Ustala się treść arkusza oceny oferty w brzmieniu załącznika nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Program zdrowotny będzie realizowany w 2008 roku.

§ 4

1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa
w § 1, zwaną dalej Komisją w składzie:

- Przewodnicząca Komisji - Bożena Furgacz

- Członkowie Komisji: - Anna Szydło

- Katarzyna Urbańczyk

2. Przewodnicząca Komisji Konkursowej może zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest niezbędna dla realizacji zadań Komisji Konkursowej.

3. Osoby zaproszone do udziału w pracach Komisji Konkursowej nie mogą być oferentami

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

Wójt Gminy Ożarowice

Ożarowice, ul. Dworcowa 15

ogłasza konkurs ofert

na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie:

profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do końca października 2008 roku.

Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl./zakładka - konkursy. Informacje na temat konkursu można uzyskać także pod nr tel. 032/381 80 32.

Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs - szczepionka" należy składać w Biurze obsługi klienta - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 do dnia 11 marca 2008r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2008 roku o godzinie 1100 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. W przypadku nie złożenia formularza, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis -"potwierdzone za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności. Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.

Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert na posiedzeniu zamkniętym w dniu 11 marca 2008r. w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent może złożyć skargę lub protest, w trybie § 16 i § 17 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi na wstępie przepisami.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

( Pieczęć oferenta) (Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1994, uczenic Gimnazjum w Ożarowicach.

I. Dane oferenta:

Pełna nazwa:.............................................................................. ……………………….……….………………………..

………………………………………………………………………………………..………………..…………………..

Dokładny adres (wraz z kodem pocztowym): …………………………………………………………………................................................................................................... …………………………………………..…………………

tel.:........................................................................................... fax:…………………………………………………….

e-mail……………................................................... http://................................... …..…………..………………………

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (lub innego właściwego rejestru/ewidencji )[1]: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

NIP:………………………………………………………………….……………………………….…………..…….

REGON:……………………………………………………………………………………………….………….…… Nazwa banku:…………………………………………………….………………………………………….…………..

Numer konta:..................................................................... ………………………………….……………………………..

Kierownik placówki: (nazwisko i imię, numer telefonu):………………………..….……...................................

………………………………………………………………………………………………….……………………

Osoby upoważnione do reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu:………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań objętych konkursem ofert (nazwisko i imię, numer

telefonu):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

II. Dane dotyczące warunków lokalowych zapewniających realizacje świadczeń

Opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz w środki transportu i łączności, w których będzie realizowane zadanie :

III. Informacia na temat personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia zdrowotne

Wykaz imienny personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia z określeniem
kwalifikacji zawodowych

IV. Plan rzeczowo-finansowy:

Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy:

Dziewczęta - rocznik 1994, uczennice Gimnazjum w Ożarowicach

Kwota brutto za wykonanie świadczeń u jednej osoby (tj. cena szczepionki + cena usługi): …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………..………………..

Całkowity koszt realizacji świadczeń brutto: ( 32 dziewcząt x koszt jednostkowy):

……………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Proponowany czas trwania umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Dostępność do świadczeń zdrowotnych;

Miejsce udzielania świadczeń (dokładny adres, pokój)……………………..………………..……………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..…..………………

Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń: ……………………………………………………………………………………….…………..………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sposób rejestracji pacjentów:

osobiście (adres, godziny) …………………………………………………...………………………………….

telefonicznie (numer, godziny)…………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oferent oświadcza, że:

1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych
polegających na przeprowadzeniu szczepień profilaktycznych dla dziewcząt Gminy
Ożarowice oraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert.

2. Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne, aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

……………………………………………

(Podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania oferenta)

Do oferty należy dołączyć:

Ø załącznik nr 1

- w przypadku zakładów opieki zdrowotnej

1. odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

3. kserokopie statutu,

4. zaświadczenie o nr NIP,

5. zaświadczenie o nr REGON,

6. oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielonych

w programie świadczeń zdrowotnych,

- w przypadku organów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991

roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U, z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - odpis

z właściwego rejestru/ewidencji.

Ø załącznik nr 2

- kalkulację kosztów realizacji świadczeń określonych w pkt. IV formularza oferty z uwzględnieniem

poszczególnych elementów wchodzących w skład zaproponowanej kwoty,

- szczegółowe cele programu oraz charakterystyka działań, które będą podejmowane, aby zrealizować wskazane cele,

Ø załącznik nr 3

- kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia urnowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

Ø załącznik nr 4 - edukacja prozdrowotna realizowana przez oferenta oraz inne informacje, które oferent chce przedstawić (np., informacje prasowe o działalności oferenta, dotychczasowe osiągnięcia, rekomendacje - według uznania oferenta).

Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis - "potwierdzono za zgodność z oryginałem", (datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta). Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

Szczegółowe warunki konkursu ofert w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

I. Zamawiający:

Gmina Ożarowice

ul: Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

tel. 032 285 72 22

II. Organizator konkursu:

Urząd Gminy Ożarowice

ul: Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

tel. 032 285 72 22

III. Forma konkursu:

Konkurs otwarty - przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592)

IV. Przedmiot konkursu:

Profilaktyka prozdrowotna realizowana poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, w celu zapobiegania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Odbiorcami programu będą dziewczęta urodzone w roku 1994, uczennice Gimnazjum w Ożarowicach.

V. Realizatorzy:

Podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

VI. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi dotyczącymi przedmiotu konkursu:

Urząd Gminy Ożarowice

ul: Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 10 marca 2008 r.

VII.Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem " Konkurs - szczepionka", zawierające komplet wymaganych dokumentów ofertowych wypełnionych czytelnie, należy składać w terminie do dnia 11 marca 2008r. do godziny 1000 w Biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, pokój nr 1. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do biura obsługi klienta.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 11 marca 2008r. w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Gminy, ul: Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice - pokój nr 9.

IX. Sposób informowania o wynikach konkursu:

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu ofert niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

X. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści:

Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2008 r.

XI. Oświadczenie zamawiającego:

Gmina Ożarowice jako zamawiający i organizator konkursu oświadcza, że jest związana warunkami konkursu przez 30 dni.

XII. Zastrzeżenia zamawiającego:

1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania, będą wykluczone z udziału w konkursie.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.

3. W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

4. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

5. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.

6. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i udzielającego zamówienia.

7. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

9. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego złożenia.

Warunkiem przyjęcia oferty programowej do finansowania jest spełnienie poniższych kryteriów:

- zasoby kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania,

- kompletność oferty zgodna z udostępnionym formularzem opracowanym przez organizatora konkursu,

- zgodność merytoryczna oferty z zadaniem konkursowym oraz zadaniami statutowymi podmiotu,

- adekwatność programu w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej i sytuacji lokalnej,

- adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

UMOWA Nr ……. (projekt)

zawarta w dniu............................................ w Ożarowicach pomiędzy :

Gminą Ożarowice, którą reprezentuje

Grzegorz Czapla - Wójt Gminy Ożarowice

zwany w dalszej części umowy kupującym

a

………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................................... ……..

zwanym dalej sprzedającym,

o następującej treści:

§ 1.

1. Kupujący wykupuje usługę za kwotę................................ (słownie: .......................................... ),

a sprzedający zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

2. Strony przewidują, iż przedmiotem niniejszej umowy zostanie objętych 32 dziewcząt.

3. Koszt realizacji świadczenia przypadający na jednego uczestnika programu wynosi .... zł.

4. Określenie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zasady rejestracji pacjentów, zasady organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się w ofercie stanowiącej integralną część umowy.

5. Sprzedający jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej informacji o realizacji programu.

§ 2.

1. Sprzedający będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1 w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 października 2008 roku.

2. Zadania wymienione w § 1 pkt.1 niniejszej umowy będą realizowane w trzech etapach: - pierwsza dawka szczepionki zostanie podania w miesiącu kwietniu 2008 roku,

- druga dawka podana zostanie w dwa miesiące po pierwszej,

- trzecia - w sześć miesięcy po pierwszej dawce.

3. Rejestracja osób uprawnionych do świadczeń odbywać się będzie

osobiście w ...................... ; w dniach ....................................................................... ,

w godzinach..............................................................................................................................

4. Sprzedający jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości sposób rejestracji pacjentów oraz dni i godziny udzielania świadczeń.

5. Zobowiązuje się sprzedającego do zamieszczenia w widocznym miejscu w placówkach realizujących zadanie informacji, że prowadzony program zdrowotny jest finansowany ze środków budżetu Gminy Ożarowice.

6. Sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

7. Sprzedający zobowiązuje się do poddania się kontroli na każde żądanie kupującego.

8. Dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca realizacji przedmiotu umowy powinna być przechowywana w siedzibie sprzedającego i udostępniana do wglądu dla kupującego na każde żądanie, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.

9. Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta oraz do wykonywania usług z należytą starannością zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

10. Sprzedający jest zobowiązany do przyjmowania w zakresie realizowanego programu
skarg i wniosków pacjentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

11. Sprzedający w terminie do dnia........................... poinformuje w formie pisemnej kupującego

o ewentualności niewykonania umowy. Informacja musi zawierać szczegółowy opis przyczyn tak zależnych, jak i niezależnych od sprzedającego.

§ 3.

1. Rozliczenie świadczeń będzie następowało na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z zestawieniem rzeczywiście wykonanych usług, po każdym etapie szczepień, wystawianej w terminie 7 dni od wykonania usługi.

2. Zapłata za tę fakturę będzie następowała przelewem na rachunek bankowy

sprzedającego:.....................................................................................................................

w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentów ujętych w § 3.1.

3. Sprzedający zobowiązuje się do złożenia sprawozdania opisowego z realizacji zadania
w terminach do 15 lipca i do 15 listopada 2008 roku.

Sprawozdanie winno zawierać:

a) ilość dziewcząt objętych programem,

b) sposób realizacji usług

c) formę i sposób realizacji oświaty zdrowotnej,

d) wnioski i uwagi sprzedającego.

4. Sprzedający zobowiązuje się po zakończeniu realizacji programu przedstawić rozliczenie
merytoryczno-finansowe na arkuszu ewaluacyjnym, stanowiącym załącznik do umowy.


§ 4.

1. Umowa może zostać przez kupującego rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, a także w przypadku stwierdzenia podwójnego wykazywania w sprawozdawczości tych samych osób objętych programem profilaktycznym o podobnym zakresie, finansowanym w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przez inny podmiot, w sytuacji jednokrotnego przeprowadzenia badania.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, co nie wpływa na obowiązek zwrotu dotychczas niewykorzystanej części świadczenia.

§ 5.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom.

§ 6.

1. Kupujący rozwiąże bez wypowiedzenia niniejszą umowę w przypadku nieudokumentowania - w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy - zawarcia przez sprzedającego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, sprzedający zwróci kupującemu przekazane świadczenie.

§ 7.

Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje sprzedający.


KUPUJĄCY:

……………………………..……


SPRZEDAJĄCY:

……………………………………


..............................................................

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)


Załącznik nr 1

do umowy nr

ARKUSZ EWALUACYJNY

I. OCENA MERYTORYCZNA PROGRAMU

1. Nazwa placówki/jednostki realizującej program

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

2. Dokładny adres jednostki

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

3. Nazwa programu

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

4. Koordynator programu lub osoba odpowiadająca za jego realizację

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Czas realizacji programu
Data rozpoczęcia programu:

................................................................................................................................................................................................

Data zakończenia programu:
................................................................................................................................................

1. Charakterystyka populacji objętej programem:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

7. Liczba osób, które skorzystały z programu

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

8. Główny cel programu

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Proszę określić stopień osiągnięcia głównego celu po realizacji programu

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................


9. Cele szczegółowe programu

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

10. Proszę wymienić narzędzia monitorowania zastosowane do bieżącej kontroli
efektów programu

a)............................................................................................................................................................................................

b)............................................................................................................................................................................................

c)............................................................................................................................................................................................

d)............................................................................................................................................................................................

Proszę załączyć do arkusza ewaluacyjnego zastosowane w monitorowaniu narzędzia (np. wzór ankiety, kartę badania, itp.)

11. Proszę opisać przebieg realizacji zadań programowych wg ustalonego
w programie harmonogramu

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

12. Proszę wymienić realizatorów zadań programowych, podać ich kwalifikacje
i zrealizowane przez nich zadania.

Lp.

1.

2.

Imię i nazwisko realizującego zadania

Kwalifikacje

zawodowe do

realizacji zadania

Wykonane

w programie

zadania

......................................................................................

......................................................................................

.................................................

.................................................

...............................................

...............................................

Wzór tabeli proszę zastosować przy większej niż 1 osoba realizatorach zadania.

13. Wyniki realizacji programu:

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................


14. Wnioski z realizacji programu:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

II. ROZLICZENIE FINANSOWE PROGRAMU

1. Proszę podać ogólny koszt programu........................................................................................................................

2. Proszę podać wysokość kwoty otrzymanej z budżetu gminy Ożarowice.....................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Wykorzystanie przyznanych środków finansowych

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

1. Proszę podać kwotę, która nie została wykorzystana w programie .................................................................................

2. Kwota nie została wykorzystana z powodu

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

…………………………………………

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacje program

……………………………………………………..

Pieczęć podmiotu realizującego Program

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSU OFERT

§ 1.

Regulamin organizowania konkursu ofert - zwany dalej "Regulaminem konkursu", określa szczegółowe zasady postępowania przy realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie usług zdrowotnych, nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczonych na rzecz dziewcząt - rocznik 1994, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach.

§ 2.

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.), które świadczą usługi, w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

§ 3.

1. Zawarcie umowy z wyłonionymi podmiotami następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez udzielającego zamówienia na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie konkursu.

2. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej lub bliskie tym osobom.

3. Celem konkursu ofert jest wybór najkorzystniejszej oferty odpowiadającej warunkom konkursowym.

§ 4.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed terminem składania ofert, zamieszczając ogłoszenie na łamach prasy codziennej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia i w siedzibie terenowo właściwego okręgowego organu samorządu zawodu medycznego, odpowiedniego ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych ogłoszeniem oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice.

2. Ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,

2) przedmiot konkursu obejmujący:

- przyjęcie obowiązku realizacji świadczeń

- czas, na który może zostać zawarta umowa, w tym termin rozpoczęcia realizacji świadczeń,

- miejsce i termin, w którym można się zapoznać ze szczegółowymi warunkami konkursu,

materiałami o przedmiocie konkursu oraz miejscu, gdzie można otrzymać formularz oferty,

- miejsce i termin składania ofert,

- miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,

- termin związania ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- informacje o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert,

- zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

§ 5.

Oferta powinna zawierać:

1) dane o oferencie: nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz nr wpisu do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub imię, nazwisko i adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,

2) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,

3) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących świadczenia,

4) proponowaną kwotę należności na realizację zamówienia z ewentualną kalkulacją elementów należności,

5) proponowany czas trwania umowy,

6) dostępność do świadczeń zdrowotnych,

7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

8) dodatkowe dokumenty, wymagane przez kupującego, w formie załączników do oferty:

Ø załącznik nr 1

- w przypadku zakładów opieki zdrowotnej

1. odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

3. kserokopie statutu,

4. zaświadczenie o nr NIP,

5. zaświadczenie o nr REGON,

6. oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielonych

w programie świadczeń zdrowotnych,

- w przypadku organów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, 2a, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991

roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U, z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - odpis z właściwego

rejestru/ewidencji.

Ø załącznik nr 2

- kalkulację kosztów realizacji świadczeń określonych w pkt. IV formularza oferty z uwzględnieniem

poszczególnych elementów wchodzących w skład zaproponowanej kwoty,

- szczegółowe cele programu oraz charakterystyka działań, które będą podejmowane, aby zrealizować wskazane cele,

Ø załącznik nr 3

- kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia urnowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

Ø załącznik nr 4 - edukacja prozdrowotna realizowana przez oferenta oraz inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. informacje prasowe o działalności oferenta, dotychczasowe osiągnięcia, rekomendacje - według uznania oferenta).

§ 6.

Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotację "za zgodność z oryginałem " oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.

§ 7.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice, działająca zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu.

2. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostało zakończone wyłonieniem właściwej oferty.

3. W razie postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli Komisja Konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ofercie.

4. Komisja Konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, w I etapie dokonuje oceny formalnej ofert, wykonując kolejno następujące czynności:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

b) otwiera koperty z ofertami,

c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 5 Regulaminu konkursu,

d) odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym w Regulaminie konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,

e) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu, a które zostały odrzucone,

f) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

g) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

5. Następnie w II etapie Komisja Konkursowa przystępuje do dokonania oceny merytorycznej ofert oraz przystępuje do wyboru realizatora programu:

a) Oferty mające braki formalne nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Komisję

Konkursową nie będą rozpatrywane.

b) Przyjęcie przez Komisje Konkursową oferty do drugiego etapu konkursu nie jest tożsame

z wyborem oferenta na realizatora programu.

6. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i e.

§ 8.

1. Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga spory oferentów.

2. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

§ 9.

1. Ocena formalna ofert polega na stwierdzeniu złożenia przez oferentów kompletu dokumentów określonych w § 5 niniejszego regulaminu oraz spełnienia wyznaczonych w regulaminie kryteriów.

2. Dopuszcza się możliwość wzywania przez Komisję konkursową oferentów do uzupełnienia braków formalnych w ofercie w terminie określonym przez Komisję konkursową pod rygorem odrzucenia oferty.

§ 10.

Ocena merytoryczna oferty polega na przyznaniu wartości punktowych za spełnianie poszczególnych kryteriów:

1. oferowana cena szczepionki (wraz z usługą) - do 4 punktów,

2. kwalifikacje personelu realizującego program (ilość i kwalifikacje lekarzy i personelu uczestniczącego w programie) - do 3 punktów,

3. edukacja prozdrowotna realizowana przez sprzedającego - tak - 1 punkt, nie - 0 punktów,

4. warunki lokalowe (możliwość przeprowadzenia badań lekarskich i szczepień w siedzibie

kupującego tj. w Gabinecie Lekarskim w Gimnazjum w Ożarowicach) - tak - 1 punkt, nie - 0 punktów,

5. dostępność do programu w godzinach popołudniowych - tak - 1 punkt, nie - 0 punktów.

§ 11.

Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy konkursu.

§12.

Warunkiem przystąpienia oferenta do konkursu jest złożenie prawidłowej oferty - zgodnie z terminem i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

§ 13.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniając złożone oferty.

§ 14.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela,

3) liczbę zgłoszonych ofert,

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie konkursu,

5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie konkursu lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem,

6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenia, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,

8) ewentualnie odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej lub przedstawiciela,

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

10) podpisy członków komisji i przedstawiciela.

§ 15.

1. W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć Komisji Konkursowej umotywowaną skargę, którą komisja rozpatruje w terminie 3 dni od daty jej złożenia.

2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i udzielającego zamówienia.

§ 16.

1. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 8 ust. 2 przed zawarciem umowy.

2. Udzielający zamówienia nie może zawrzeć umowy po wniesieniu protestu aż do jego rozstrzygnięcia.

3. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie informuje, w formie pisemnej, pozostałych oferentów.

5. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.

§ 17.

Udzielający zamówienia obowiązany jest zawrzeć umowę zgodną z wybraną przez Komisję Konkursową najkorzystniejszą ofertą w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 18.

Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie są spokrewnieni i nie pozostają w stosunku nadrzędności służbowej lub innej z oferentami.

§ 19.

Osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wymienione w § 18 podlegają wykluczeniu z prac Komisji.


Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 3/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2008 roku

Arkusz oceny oferty

Nazwa oferenta

Adres

Przedmiot oferty - szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy

ocena formalna oferty

1. Oferta spełnia wymogi § 5 pkt. 1-7 Regulaminu konkursu ofert.

tak

nie

2. Oferta spełnia wymogi § 5 pkt. 8 Regulaminu konkursu ofert - załącznik nr 1

tak

nie

3. Oferta spełnia wymogi § 5 pkt. 8 Regulaminu konkursu ofert - załącznik nr 2

tak

nie

4. Oferta spełnia wymogi § 5 pkt. 8 Regulaminu konkursu ofert - załącznik nr 3

tak

nie

5. Oferta spełnia wymogi § 5 pkt. 8 Regulaminu konkursu ofert - załącznik nr 4

tak

nie

Stanowisko Komisji Konkursowej w sprawie oceny formalnej oferty

Oferta spełnia wymogi formalne.

Oferta nie spełnia wymogów formalnych.

1 2 3 4 5

Uwagi Komisji Konkursowej:

ocena merytoryczna oferty

1. oferowana cena szczepionki (wraz z usługą)

2. kwalifikacje personelu realizującego program (ilość lekarzy i personelu uczestniczącego

w programie)

3. edukacja prozdrowotna realizowana przez sprzedającego

4. warunki lokalowe (badania lekarskie i punkt szczepień wykonywane w siedzibie

kupującego)

5. dostępność do programu w godzinach popołudniowych

Łączna liczba punktów

Podpisy członków Komisji:

..................................................................................................................................................................................................

..................................................... ...................................................................[1] W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 35 ust. pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnja 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm).

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:47:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie