Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieorganiczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach


Zarządzenie Nr 49/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/190/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

zarządzam

§ 1

Ogłosić przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, zapisanej w KW nr 65014, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, oznaczonej nr działki 499/38km. 1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice o łącznej powierzchni 7,6211 ha.

§ 2

Ustalić wadium w wysokości 2.250.000,00 zł.

§ 3

Ustalić regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 4

Powołać pięcioosobową Komisję Przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Paweł Skop

Członek Komisji - Barbara Drzyzga

Członek Komisji - Ewa Paks

Członek Komisji - Monika Gubała

§ 5

Ogłoszenie o przetargu zamieścić w prasie codziennej ogólnokrajowej, nie później niż do dnia 23 lipca 2008 roku.

§ 6

Ustalić, że przetarg o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia przeprowadzić w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 w dniu 25 września 2008roku o godz.1200 - pokój nr 9.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2008 roku

Regulamin przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

1.Właściwym organie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ożarowice.

2.Komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia

przetargu Zarządzeniem Nr 49/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2008 roku

3.Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji przetargowej.

§ 2.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 3.

Ogłoszenie o przetargu zawierające jego pełną treść zostanie zamieszczone:

1. na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15,

2. w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Ożarowice, poprzez wywieszenie

na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - adres www.bip.ozarowice.pl

w zakładce nieruchomości/ zbycie,

4. na łamach ogólnopolskiego dziennika "Rzeczpospolita",

§ 4.

1. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2008 rok (piątek). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium

w pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Gminy Ożarowice nr 21 8467 0001 0000

2974 2000 0012 w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu, za co uważa się odnotowanie

środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Ożarowice, w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

2. Wadium wpłacone w pieniądzu podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika, który przetarg wygra. Wadium wniesione w innej formie przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

3. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone gminie wadium nie podlega zwrotowi.

§ 5.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza Komisja, składająca się z 5 osób, spełniających kryteria określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez właściwy organ z grona osób powołanych do składu Komisji.

3. Właściwy organ powołuje w skład Komisji inne osoby spośród pracowników urzędu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających udział w pracach Komisji osób do niej powołanych.

4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

5. Część jawna odbywa się w obecności oferentów lub ich pełnomocników, upoważnionych do ich reprezentowania w postępowaniu przetargowym.

6. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje

oferentom następujące informacje:

a) oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnię, jej opis, przeznaczenie, termin jej zagospodarowania, cenę wywoławczą,

b) o obciążeniach nieruchomości,

c) o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

d) o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

e) o zastrzeżeniu, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

7. Przewodniczący komisji sprawdza, czy w części jawnej uczestniczą oferenci lub ich pełnomocnicy, sporządzając listę obecności.

8. W części jawnej komisja przetargowa:

a) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia określonego w § 10 ust.2 niniejszego regulaminu,

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów,

d) weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej

przetargu,

e) zawiadamia o terminie i miejscu oceny ofert w części niejawnej,

f) zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

9. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert

oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych

ofert. z zastrzeżeniem § 6 ust. 5-7 niniejszego regulaminu.

§ 6.

1. Przetarg może się odbyć pod warunkiem, że wpłynęła co najmniej jedna oferta spełnia- niająca warunki ogłoszenia.

2. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności ustalonej w ogłoszeniu.

3. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

4. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych i jednocześnie równorzędnych, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których oferty uznane zostały za równorzędne.

6. Za oferty równorzędne uznaje się takie oferty, w których różnica ceny ofertowej pomiędzy najwyższą a pozostałymi ofertami jest mniejsza lub równa 1%.

7. Dodatkowy przetarg ustny ograniczony może odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. O terminie dodatkowego przetargu Komisja zawiadamia oferentów na piśmie oraz

umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

9. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice nie później niż na dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem przetargu.

10.O wysokości postąpienia w przetargu ustnym ograniczonym decydują uczestnicy

przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny powyżej

najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

11.W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

§ 7

1. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

2. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

1. terminie, miejscu i rodzaju przetargu,

2. oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

3. obciążeniach nieruchomości,

4. zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

5. wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,

6. osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z uzasadnieniem,

7. cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert,

8. uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez komisje przetargową,

9. imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości,

10. imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

11. dacie sporządzenia protokołu.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących

egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla zbywającego, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

§ 8

1. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Wójta Gminy.

2. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

3. Wójt Gminy rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Wójt Gminy może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

5. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

§ 9

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Wójt Gminy

podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 7 dni informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:

1. datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3. liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu;

4. cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert.

5. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

§ 10.

Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy :

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),

3. Kodeksu Cywilnego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2008 12:24:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie