Zarządzenie Nr 90/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 90/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 68.851 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.851 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 68.851 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 68.851 zł

po stronie wydatków o kwotę 68.851 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.851 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 68.851 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 68.851 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 32.761 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 68.851 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.851 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 68.851 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 68.851 zł

po stronie wydatków o kwotę 68.851 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.851 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 68.851 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.810 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.269 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 682 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.407 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 25.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.480 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 203 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.300

3.300

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.300

3.300

- wydatki bieżące

3.300

- wydatki majątkowe

3.300

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

9.467

9.467

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9.467

9.467

4300

Zakup usług pozostałych

9.467

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9.467

750

Administracja publiczna

28.692

28.692

75023

Urzędy gmin

28.692

28.692

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.692

4270

Zakup usług remontowych

28.692

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.300

3.300

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.300

3.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.300

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.300

RAZEM

41.459

41.459

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 854

Przystąpiono do realizacji lokalnego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2008 roku pn. "Równy start w przyszłość" realizowanego w ramach programu rządowego pn. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 10:10:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie