Zarządzenie Nr 91/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 91/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVIII/224/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 200.000 zł

ychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 74.000 zł

§ wyżki z lat ubiegłych o kwotę 126.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 66.180 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 50.000 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 16.180 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 6.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 6.000 zł

Przedszkole Tąpkowice 6.000,-

Rozdz. 80110 -Gimnazja o kwotę 2.000 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 2.000 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

o kwotę 8.180 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.180 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 266.180 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 50.000 zł

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów

budżetowych o kwotę 50.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 82.000 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 40.000 zł

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 42.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 22.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.180 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 6.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 6.000 zł

Przedszkole Tąpkowice 6.000,-

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 3.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

o kwotę 8.180 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.180 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 73.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.000 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 17.000 zł

§ 2. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach między rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

50.000

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

4270

Zakup usług remontowych

50.000

710

Działalność usługowa

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50.000

Razem

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XVIII/224/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 10:23:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie