Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 11/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów kwotę 18.071 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.971 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 9.971 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.971 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.100 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 8.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 8.100 zł

po stronie wydatków o kwotę 18.071 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.971 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.971 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 9.971 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.971 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.100 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.100 zł

· wydatki bieżące o kwotę 8.100 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.971 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.971 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.971 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.100 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.100 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 8.100 zł

po stronie wydatków o kwotę 18.071 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.971 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.971 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.476 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.287 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 208 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.100 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.100 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.100 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 400 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 400 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 400 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 400 zł

po stronie wydatków o kwotę 400 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 400 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa o kwotę 400 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 400 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 400 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 400 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 400 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 400 zł

po stronie wydatków o kwotę 400 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 400 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa o kwotę 400 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 340 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł

§ 5. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

500

01095

Pozostała działalność

500

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

Razem

500

500

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

Na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zmniejszeniu uległa kwota dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacje stałego rejestru wyborców,

Dz. 754

Zwiększono budżet gminy na 2008 rok w oparciu o aneks nr 5 do porozumienia nr 11/2003 zawartego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Ożarowice w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,

Dz. 801

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 12:33:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie