Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 1/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm/ oraz Uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok w szczególności do paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 stycznia 2008 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota w zł.

1

2

3

4

5

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.339.828

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80.415

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

415

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80.000

70095

Pozostała działalność

1.259.413

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.109.041

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

150.372

750

Administracja publiczna

52.855

75011

Urzędy wojewódzkie

44.595

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

43.970

2360

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

625

75023

Urzędy gmin

8.260

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.260

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.500

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.645.137

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

4.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.770.000

1

2

3

4

5

0310

0330

0340

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.750.000

4.000

15.000

1.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

819.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

0910

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

350.000

87.000

8.000

285.000

15.000

69.000

5.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

226.000

0410

0480

0490

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

30.000

190.000

6.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.826.137

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.516.137

310.000

758

Różne rozliczenia

2.866.164

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.866.164

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.866.164

801

Oświata i wychowanie

224.055

80101

Szkoły podstawowe

20.771

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15.576

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.195

80104

Przedszkola

100.000

0830

Wpływy z usług

100.000

80110

Gimnazja

12.293

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9.219

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.074

80113

Dowożenie uczniów do szkół

36.000

0830

Wpływy z usług

36.000

80195

Pozostała działalność

54.991

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16.000

0830

Wpływy z usług

30.000

1

2

3

4

5

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6.742

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.249

852

Pomoc społeczna

947.191

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

801.561

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

801.561

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.264

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.264

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

51.071

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

39.456

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11.615

85219

Ośrodki pomocy społecznej

86.079

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

86.079

85295

Pozostała działalność

4.216

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.216

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

85401

Świetlice szkolne

114.000

0830

Wpływy z usług

114.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2.000

RAZEM

13.193.730

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1/2008

Wójjta Gminy Ożarowice

z dnia 14 stycznia 2008 roku

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2008 rok

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

kwota w zł.

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

600

Transport i łączność

1.087.241

60004

Lokalny transport zbiorowy

800.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

800.000

60016

Drogi publiczne gminne

287.241

4210

4270

6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80.000

87.241

120.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

870.104

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

336.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

198.000

2.000

136.000

70095

Pozostała działalność

534.104

4270

4300

6050

6058

6059

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

20.000

13.392

364.284

121.428

710

Działalność usługowa

50.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

71095

Pozostała działalność

35.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

750

Administracja publiczna

3.074.438

75011

Urzędy wojewódzkie

43.970

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

37.377

5.677

916

75020

Starostwa powiatowe

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000

1

2

3

4

5

75022

Rady gmin

123.000

3030

4210

4300

4370

4410

4430

4700

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90.000

11.500

8.000

1.000

1.000

2.000

6.000

3.500

75023

Urzędy gmin

2.827.068

3020

3030

4010

4040

4110

4120

4140

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4500

4700

4740

4750

6050

6060

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

3.000

14.500

997.633

65.871

153.690

24.789

5.000

20.000

65.700

65.000

40.000

3.000

91.100

5.000

4.000

12.000

15.000

1.000

17.285

500

13.000

15.000

20.000

1.150.000

25.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25.000

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

10.000

10.000

5.000

75095

Pozostała działalność

5.400

4430

Różne opłaty i składki

5.400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.500

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.500

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2.125

323

52

1

2

3

4

5

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.367.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.367.000

3030

4110

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

2.527

27.600

54.073

15.000

11.000

3.000

16.800

22.000

1.200.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

58.000

3030

4100

4110

4210

4300

4370

4430

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Różne opłaty i składki

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

23.520

16.550

1.450

6.000

3.480

1.000

2.000

4.000

757

Obsługa długu publicznego

300.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

8070

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

80.000

20.000

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

200.000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

200.000

758

Różne rozliczenia

97.784

75814

Różne rozliczenia finansowe

810

3070

Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

810

75818

Rezerwy ogólne i celowe

15.000

4810

Rezerwy

15.000

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

81.974

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

81.974

801

Oświata i wychowanie

4.857.217

80101

Szkoły podstawowe

1.961.350

1

2

2540

2548

2549

3020

4010

4040

4110

3

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

4

265.400

3.604

1.202

80.405

843.533

64.055

143.935

5

4118

4119

4120

4128

4129

4170

4178

4179

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

6050

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.579

526

22.988

250

84

5.000

10.143

3.383

28.000

3.000

120.000

60.000

1.800

40.000

1.700

4.500

1.000

1.000

48.263

1.000

1.000

4.000

200.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

49.176

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.531

33.608

2.700

6.111

976

2.250

80104

Przedszkola

455.659

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4220

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4440

4700

4740

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

21.072

196.196

15.000

34.570

5.521

4.000

10.000

68.000

2.000

18.000

35.000

1.000

18.000

800

3.000

500

13.500

500

1.000

1

2

3

4

5

4750

6060

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000

7.000

80110

Gimnazja

1.136.451

3020

4010

4040

4110

4118

4119

4120

4128

4129

4170

4178

4179

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

54.021

632.054

50.016

110.094

1.214

405

17.583

192

65

2.500

7.811

2.606

11.000

4.000

150.000

5.000

1.000

35.000

1.000

4.000

1.000

1.000

37.890

1.000

1.000

5.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

93.000

4300

Zakup usług pozostałych

93.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.048.590

3020

4010

4040

4110

4120

4140

4170

4210

4260

4280

4300

4360

4370

4410

4430

4440

4700

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4.000

743.020

52.580

114.516

18.290

5.984

2.000

25.000

1.000

2.500

20.000

1.000

5.000

4.000

2.500

34.200

2.000

1

2

3

4

5

4740

4750

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

8.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16.500

4300

4700

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

13.000

3.500

80195

Pozostała działalność

96.491

4118

4119

4128

4129

4170

4178

4179

4210

4218

4219

4260

4270

4300

4308

4309

4370

4440

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

730

244

103

34

3.000

4.210

1.404

2.500

994

332

1.000

13.000

18.000

705

235

30.000

20.000

851

Ochrona zdrowia

246.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

56.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

56.000

85153

Zwalczanie narkomanii

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

180.000

4110

4170

4210

4260

4270

4300

4370

4410

4700

4740

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

82.000

42.000

1.500

25.000

23.000

2.000

500

2.000

1.000

852

Pomoc społeczna

1.224.146

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

845.281

801.561

3110

4010

4110

4120

4210

4300

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

767.224

14.812

12.669

363

2.000

3.000

1

2

3

4

5

4370

4410

4740

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700

100

693

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.264

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.264

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.456

3110

Świadczenia społeczne

39.456

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

101.910

11.615

3110

Świadczenia społeczne

11.615

85219

Ośrodki pomocy społecznej

86.079

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

72.634

11.665

1.780

85295

Pozostała działalność

4.216

3110

Świadczenia społeczne

4.216

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

276.955

81.650

3110

4330

Świadczenia społeczne

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

67.900

13.750

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

183.305

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4280

4300

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

870

118.675

13.850

20.798

3.172

5.000

120

4.770

4.800

1.000

500

4.250

2.000

1.000

2.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85295

Pozostała działalność

10.000

3110

Świadczenia społeczne

10.000

1

2

3

4

5

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

207.200

85401

Świetlice szkolne

192.200

3020

4010

4040

4110

4120

4220

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup środków żywności

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.985

52.049

3.900

9.533

1.523

114.000

5.210

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

3240

Stypendia dla uczniów

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

1.546.800

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

90002

Gospodarka odpadami

35.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

34.000

4300

Zakup usług pozostałych

34.000

90013

Schroniska dla zwierząt

7.800

4300

Zakup usług pozostałych

7.800

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

340.000

4260

4270

6050

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160.000

130.000

50.000

90095

Pozostała działalność

1.030.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.030.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

621.300

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

464.400

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

464.400

92116

Biblioteki

156.900

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

156.900

926

Kultura fizyczna i sport

530.000

92601

Obiekty sportowe

450.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

450.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

80.000

RAZEM

16.193.730

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑01‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑01‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:57:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie