Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2008 rok


Zarządzenie Nr 87/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.644 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.543 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.543 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.543 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.101 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.101 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.101 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.644 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.543 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.543 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.543 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.101 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.101 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.101 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.644 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.543 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.543 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.543 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.101 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.101 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.101 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.644 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.543 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.543 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.543 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.101 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3.101 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3.101 zł

§ 3. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12.000

12.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

12.000

12.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

851

Ochrona zdrowia

5.000

5.000

85153

Zwalczanie narkomanii

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

Razem

17.000

17.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/114/8/2008 z dnia 5 września 2008 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 854

Decyzją nr FB.I.3011/430/3/2008 z dnia 18 września 2008 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:59:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie