Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 37/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 9.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 9.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 9.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 9.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 9.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 9.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł

§ 3. Zmienia się brzmienie § 1 Zarządzenia Nr 32/2008Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 maja 2008 roku w części dotyczącej dochodów na następujące:

po stronie dochodów o kwotę 12.141 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.200 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 8.200 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8.200 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.941 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.941 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.941 zł

§ 4. Zmienia się brzmienie § 3 Zarządzenia Nr 32/2008Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 maja 2008 roku w części dotyczącej dochodów na następujące:

po stronie dochodów o kwotę 2.160 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.160 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 2.160 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.160 zł

§ 5. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

56.000

56.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

56.000

56.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

56.000

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Decyzją nr FB.I.3011/I/217/3/2008 z dnia 28 maja 2008 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:34:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie