Zarządzenie Nr 99/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 116/2007 Wójta Gminy Ożarowice w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budzynku biurowym dla MŚP


Zarządzenie Nr 99/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 116/2007 Wójta Gminy Ożarowice w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z Uchwałą Nr VII/76/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność Gminy Ożarowice,

zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 2 zdanie pierwsze otrzymuje numerację: ust. 1.

§ 2

Wprowadza się w § 2 ust. 2 w następującym brzmieniu:

Ustalam preferencyjną stawkę czynszu w wysokości 6 zł/m2 + podatek VAT w stawce 22% dla najemcy lokalu użytkowego, który spełniał kryteria osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i otrzymał środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, na okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy lub na okres trzech miesięcy, licząc od miesiąca następnego, po przedstawieniu stosownych dokumentów spełniających powyższe kryteria.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 10:42:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 10:42:54
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 10:46:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie