Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 13/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XIV/170/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 550.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 550.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 335.717 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 335.717 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 335.717 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 335.717 zł

po stronie wydatków o kwotę 885.717 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 432.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 432.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 432.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 329.573 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 147.306 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę 15.319 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.640 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 2.940 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 2.700 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 105.847 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 60.727 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 45.120 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.078 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 9.750 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 7.328 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.727 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.557 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 1.170 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 695 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 379 zł

Szkoła Podstawowa w Zendku 316 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.814 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 210 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.700 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 752 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 120 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 32 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 45.683 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.143 zł

Przedszkole Tąpkowice 513 zł

Przedszkole Ożarowice 630 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.484 zł

Przedszkole Tąpkowice 17.725 zł

Przedszkole Ożarowice 19.759 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.918 zł

Przedszkole Tąpkowice 2.795 zł

Przedszkole Ożarowice 3.123 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 946 zł

Przedszkole Tąpkowice 446 zł

Przedszkole Ożarowice 500 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 192 zł

Przedszkole Tąpkowice 96 zł

Przedszkole Ożarowice 96 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 127.370 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.480 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 101.608 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.255 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.596 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.431 zł

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.400 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.400 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 43.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 43.000 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 43.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.144 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 6.144 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 482 zł

Świetlica Tąpkowice 232 zł

Świetlica Zendek 250 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.683 zł

Świetlica Tąpkowice 2.395 zł

Świetlica Zendek 2.288 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 789 zł

Świetlica Tąpkowice 400 zł

Świetlica Zendek 389 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 126 zł

Świetlica Tąpkowice 64 zł

Świetlica Zendek 62 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 64 zł

Świetlica Tąpkowice 32 zł

Świetlica Zendek 32 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł

§ 2. Dokonać po stronie dochodów przeniesień między działami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

114.000

81048

Stołówki szkolne

114.000

0830

Wpływy z usług

114.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

85401

Świetlice szkolne

114.000

0830

Wpływy z usług

114.000

Razem

114.000

114.000

§ 3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

710

Działalność usługowa

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50.000

750

Administracja publiczna

50.000

75020

Starostwa powiatowe

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000

801

Oświata i wychowanie

114.000

80148

Stołówki szkolne

114.000

4220

Zakup środków żywności

114.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

85401

Świetlice szkolne

114.000

4220

Zakup środków żywności

114.000

Razem

164.000

164.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy dokonano na podstawie Uchwały Nr XIV/170/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 marca 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 12:26:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie