Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 27/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.763 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 140 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 140 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 140 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.623 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 6.623 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.623 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.763 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 140 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 140 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 140 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 140 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.623 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.623 zł

· wydatki bieżące o kwotę 6.623 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 6.763 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 140 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 140 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 140 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.623 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.623 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.623 zł

po stronie wydatków o kwotę 6.763 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 140 zł

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 140 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 119 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.623 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.623 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 6.623 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

10.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.000

- wydatki bieżące

10.000

01095

Pozostała działalność

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

600

Transport i łączność

115.000

115.000

60016

Drogi publiczne gminne

115.000

115.000

- wydatki bieżące

115.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

10.000

- wydatki majątkowe

105.000

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75022

Rady gmin

5.000

- wydatki bieżące

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000

- wydatki bieżące

5.000

Razem

130.000

130.000

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

10.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

01095

Pozostała działalność

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

600

Transport i łączność

115.000

115.000

60016

Drogi publiczne gminne

115.000

115.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

4270

Zakup usług remontowych

115.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.000

1.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4430

Różne opłaty i składki

1.000

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75022

Rady gmin

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

Razem

131.000

131.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT - 580-4/35/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku, otrzymano dotację w kwocie 140 zł na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku,

Dz. 854

Decyzją nr FB.I.3011/137/3/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2008
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie