Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 6/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

100.000

100.000

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

100.000

- wydatki bieżące

100.000

- wydatki majątkowe

100.000

750

Administracja publiczna

10

10

75022

Rady gmin

10

- wydatki bieżące

10

75095

Pozostała działalność

10

- wydatki bieżące

10

801

Oświata i wychowanie

465

465

80195

Pozostała działalność

465

465

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

465

465

- wydatki bieżące

465

RAZEM

100.475

100.475

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

100.000

100.000

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

100.000

4270

Zakup usług remontowych

45.000

4300

Zakup usług pozostałych

55.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

750

Administracja publiczna

10

10

75022

Rady gmin

10

4430

Różne opłaty i składki

10

75095

Pozostała działalność

10

4430

Różne opłaty i składki

10

801

Oświata i wychowanie

465

465

80195

Pozostała działalność

465

465

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazjum Ożarowice

10

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazjum Ożarowice

4

4128

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazjum Ożarowice

11

4129

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazjum Ożarowice

3

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

Gimnazjum Ożarowice

326

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

Gimnazjum Ożarowice

111

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

Gimnazjum Ożarowice

347

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

Gimnazjum Ożarowice

118

852

Pomoc społeczna

23

23

85219

Ośrodki pomocy społecznej

23

23

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23

RAZEM

100.498

100.498

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 09:29:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie