Uchwała Nr XXI/281/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice przyjetego uprzednio Uchwałą Nr XX/207/2004 Rady Gminy ...


Uchwała Nr XXI / 281 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części obszaru sołectwa Pyrzowioce przyjętego uprzednio

Uchwałą Nr XX/207/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2004 roku

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5, poz. 93).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje:

§1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice przyjętego Uchwałą Nr XX/207/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2004 roku (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5, poz. 93), polegającej na zmianie zapisu ustaleń planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolem RP - tereny pól uprawnych pod tereny usługowo-produkcyjne, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑02‑2009 12:45:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑02‑2009 12:45:29
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 12:50:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie