Uchwała Nr XVII/202/2008 w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej


Uchwała Nr XVII/ 202 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Nadaje się drodze gminnej w Pyrzowicach stanowiącej działki ewidencyjne nr: 499/39, 499/41, 499/43, k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice będące własnością Gminy Ożarowice, biegnącej w kierunku południowym od ul. Transportowej (działka 499/7) do granicy z działką nr 499/13 nazwę ul. Graniczna.

§ 2.

Przebieg drogi opisanej w § 1 niniejszej uchwały zaznaczono na mapie ewidencyjnej będącej integralną częścią uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 12:55:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie