Uchwała Nr XX/248/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwatentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym


Uchwała Nr XX/248/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 i art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

Rad Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ożarowice w wysokości 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2

Ekwiwalent dla członków Jednostki OSP za udział w działaniu ratowniczym, będzie naliczany po przedłożeniu przez Prezesa Zarządu OSP listy strażaków-ochotników biorących udział w zdarzeniu, potwierdzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V/52/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

Uzasadnienie:

Strażacy - członkowie OSP mają prawo do ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, jako rekompensatę za utracony czas, za który nie otrzymują wynagrodzenia. Górna wysokość ekwiwalentu określona jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 11:05:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 11:05:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 11:12:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie