Uchwała Nr XVIII/217/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niezdara w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XVIII/ 217 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niezdara w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Niezdara w Gminie Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Odnowy Miejscowości Niezdara

na lata 2008- 2015

Gmina Ożarowice

Spis treści

Wstęp 4

I. Charakterystyka miejscowości i planowane kierunki rozwoju_ 4

1. Położenie geograficzne_ 4

2. Historia miejscowości6

II. Analiza zasobów_ 6

1. Zasoby przyrodnicze_ 6

2. Dziedzictwo kulturowe_ 7

3. Obiekty i tereny_ 7

4. Infrastruktura techniczna_ 7

5. Kapitał społeczny i ludzki7

6. Podmioty gospodarcze_ 8

III. Analiza SWOT_ 9

1. Analiza mocnych i słabych stron_ 9

2. Analiza szans i zagrożeń dla rozwoju miejscowości10

IV. Opis planowanych przedsięwzięć10

1. Projekt odnowy centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana_ 11

1. Tytuł projektu_ 11

2. Uzasadnienie projektu_ 11

3. Cele projektu_ 11

4. Opis projektu_ 11

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 12

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 12

2. Projekt wykonania parkingów i skwerów_ 12

1. Tytuł projektu_ 12

2. Uzasadnienie projektu_ 12

3. Cele projektu_ 13

4. Opis projektu_ 13

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 13

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 13

3. Projekt remontu i rozbudowy remizy OSP_ 14

1. Tytuł projektu_ 14

2. Uzasadnienie projektu_ 14

3. Cele projektu_ 14

4. Opis projektu_ 14

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 14

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 15

4. Projekt zagospodarowania terenu obok kapliczki św. Jana Nepomucena_ 15

1. Tytuł projektu_ 15

2. Uzasadnienie projektu_ 15

3. Cele projektu_ 15

4. Opis projektu_ 15

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 15

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 16

5. Projekt budowy bazy turystycznej16

1. Tytuł projektu_ 16

2. Uzasadnienie projektu_ 16

3. Cele projektu_ 16

4. Opis projektu_ 16

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 16

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 17

V. Przedsięwzięcia, których realizacja uzależniona jest od instytucji wyższego szczebla__ 17

1. Modernizacja dróg i budowa chodników_ 17

2. Wspólne działania z Gminami Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie_ 17

3. Pikniki, spotkania plenerowe_ 17

4. Szkolenia i pobudzanie świadomości mieszkańców_ 17

VI. Harmonogram planowanych przedsięwzięć18

1. Arkusz planowania krótko terminowego (2008 r. - 2010r.)18

2. Arkusz planowania długo terminowego(2011-2015 r.)18

VII. Zarządzanie i promocja_ 18

VIII. Zgodność Planu z dokumentami wyższej rangi19


Plan odnowy miejscowości Niezdara powstał z myślą o usystematyzowaniu dostępnej wiedzy
na temat zasobów miejscowych, a równocześnie dla określenia dróg jej rozwoju na lata 2008-2015. W założeniach, rozwój ten ma dotyczyć tworzenia i modernizacji miejscowej infrastruktury, poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców, promowania i dalszej aktywizacji działań środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości. Rozwój ten będzie postępował w sposób zapewniający pełne wykorzystanie i poszanowanie posiadanych zasobów przyrodniczych, kulturalnych i socjalnych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. Realizacja planowanych działań pozwoli na wielopłaszczyznową odnowę miejscowości, tym samym w sposób znaczący podniesie jakość życia jej mieszkańców.

Plan Odnowy został opracowany we współpracy z mieszkańcami Niezdary, wśród których została przeprowadzona ankieta. Informacje zwrotne zawarte w 70 ankietach posłużyły jako materiał do Planu Odnowy Miejscowości. Przedsięwzięcia w nim zawarte konsultowano z członkami Rady Sołeckiej Niezdary, przedstawicielami władz Gminy Ożarowice i pracownikami Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwarty, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Uwzględniane w nim będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe Gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców.

Miejscowość Niezdara to jedno z 7 sołectw gminy Ożarowice wchodzącej w skład powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim. Położona jest w obrębie Garbu Tarnogórskiego,
jej najwyższe wzniesienie to Mocna Góra ( 311 m. n. p). Przebiega przez nią odcinek drogi DK 78. Drogi gminne o łącznej długości 4,45 km będące jednocześnie ulicami to ulice: Górna, Krzyżowa, Słoneczna, Kępna, Źródlana, Gen. Zawadzkiego, Plac św. Floriana.

Wieś jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami, istnieją bezpośrednie połączenia autobusowe z Bytomiem, Tarnowskimi Górami i Zawierciem. Przez sołectwo Niezdara kursują autobusy linii: 17 Bytom Dworzec - Mierzęcice Siedliska, 85 Bytom Dworzec - Pyrzowice Lotnisko, 119 - Katowice Kopernika, 142 - Pyrzowice Lotnisko, 179 Mierzęcice Magazyny - Tarnowskie Góry Dworzec, 246 Ożarowice Podłączna - Tarnowskie Góry Dworzec, 283 Tarnowskie Góry Dworzec - Twardowice, 646 Tarnowskie Góry Dworzec - Zendek, 717 Strąków Pętla - Świerklaniec Park, PKS Zawiercie - Tarnowskie Góry Dworzec.

Sołectwo zamieszkuje 531 mieszkańców. Ogółem 240 mężczyzn i 291 kobiet (stan na dzień 31.12.2007r.)

Niezdara sąsiaduje:

¾ od wschodu z sołectwem Tąpkowice,

¾ od południa z sołectwem Ossy,

¾ od zachodu z gminą Świerklaniec,

¾ od północy z miejscowością Brynicą (gmina Miasteczko Śląskie).

Powierzchnia miejscowości to 135 ha w tym:

¾ 102 ha to grunty orne (co stanowi 75% całkowitej powierzchni miejscowości)

¾ 26 ha to użytki zielone (19%)

¾ 5 ha to lasy (4%)

¾

Ostoja ptactwa Zalew Świerklaniec

Ostoja ptactwa Lasy Lublinieckie

2 ha to zabudowa, drogi i wody(1%)

Miejscowość o zabudowie jednorodzinnej. Dominują tu domy jednorodzinne i gospodarstwa. Dominantą przestrzenną jest rozlewisko rzeki Brynicy, która wraz z okalającymi ją wałami
i szuwarami tworzy miejsce bytowania wielu gatunków ptactwa wodnego. Jest to atrakcyjne miejsce spacerowe. Sołectwo sąsiaduje z ostojami ptactwa o randze regionalnej i krajowej.

W północnej części sołectwa wypływa źródełko wodne, które zasila rzekę Brynicę.

Na terenie sołectwa znajdują się trzy kapliczki i jeden krzyż. W najstarszej kapliczce pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena corocznie pod koniec maja odprawiana jest uroczysta msza św. odpustowa.

Dokładna data powstania miejscowości oraz jej nazwy nie jest znana. Według legendy nazwa powstała od niezdarnego kuźniczego, nie potrafiącego wytapiać żelaza dobrej jakości.
W konsekwencji całą kuźnicę ( czyli miejsce wytopu żelaza) i osadę zaczęto nazywać Niezdarą. Jest to oczywiście legenda, prawdziwe motywy nadania miejscowości nazwy Niezdara pozostają zagadką. Prawdą jest jednak to, że na terenie Niezdary w XVI wytapiano żelazo w piecach dymarskich,
stąd nazwa "kuźnica dymarska" lub "hamernia". Wskazuje na to również fakt występowania
na terenach obecnej Niezdary wszystkich potrzebnych do wytopu żelaza surowców, czyli rudy żelaza, drewna i wody.

Najprawdopodobniej w 1640 roku Adam Frankenberg ówczesny właściciel tych ziem założył osadę Niezdara na bazie folwarku Tąpkowice. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka
o istnieniu na tym terenie kuźnicy pochodzi z 1729 roku. Na mapie Daniela Pezolta dotyczącej rozgraniczenia dóbr bytomskich grafa Henckla od dóbr księstwa siewierskiego widnieje hamernia Niezdara. W 1748 roku w szkole parafialnej w Sączowie odnotowano uczniów z Niezdary. Jak podają źródła historyczne w 1765 roku istniało połączenie drożne kontrolowane przez strażnika konnego
z pomocą pieszych funkcjonariuszy. W 1773 roku Niezdara po śmierci właściciela podkomorzego siewierskiego Stefana Piegłowskiego przeszła w posiadanie jego małżonki Franciszki z domu Waligórskiej, również w tym roku odnotowano bunt ludności chłopskiej. Rosja carska w 1834 roku ustanowiła w Niezdarze komorę celną. W latach 80-tych XIX wieku hrabia Gwido von Donnesmark właściciel 48 morgów 295 prętów kwadratowych ziemi wybudował w Niezdarze młyn wodny typu "amerykańskiego", który wraz z pozostałymi dobrami sprzedał Żydowi Mośkowi Wilmanowi.

Wieś od strony południowej otoczona jest bunkrami obronnymi wchodzącymi w skład punktu oporu fortyfikacji stałej wzg. 307 "Niezdara", które zostały wybudowane wiosną 1939 roku. Bunkry wchodziły w skład pozycji ryglowej północnego skrzydła Obszaru Warownego Śląsk. Na terenie miejscowości Niezdara znajduje się 5 obiektów - 2 schrony bojowe, 2 ciężkie schrony bojowe
i 1 ciężki schron bojowy dowodzenia. Obecnie schrony choć częściowo uszkodzone i zaśmiecone, są niewątpliwą atrakcją dla miłośników fortyfikacji i turystów.

Głównym zasobem przyrodniczym sołectwa Niezdara jest bliskość do rzeki Brynicy i jej rozlewiska. Brak jednak tras spacerowych i rowerowych, które w pełni wyeksponowałyby piękno tego miejsca. Istnieje bezpośrednia styczność z obszarem ostoi ptactwa Zalewu Świerklanieckiego rangi krajowej kryterium A i B oraz ostoi ptactwa Lasy Lublinieckie rangi regionalnej kryterium A.

Również bociany upodobały sobie Niezdarę i już od wielu lat na jednej z posesji znajduje się ich gniazdo.

W północnej części sołectwa znajduje się źródełko, które zasila rzekę Brynicą czystą wodą. Najstarsi mieszkańcy Niezdary nie pamiętają, by kiedykolwiek wyschło.

Do najważniejszych elementów małej architektury wsi należy kapliczka św. Jana Nepomucena usytuowana przy drodze DK 78. Została ona postawiona w miejsce XIX wiecznej kapliczki Św. Jana Nepomucena, która stała tam do roku 1990 r., kiedy to trzeba było ją przenieść w związku z przebudową drogi. Od roku 2005 stoi nowa kapliczka, w której znajduje się figurka świętego, stara zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach.

Miejscowość ma jeszcze jedną piękną kapliczkę usytuowaną przy drodze do Oss w tzw. "lasku Usarkowym" poświęconą św. Florianowi.

W roku 1939 w rejonie Niezdary wybudowano punkt obronny wzgórze 307, który wchodził w skład fortyfikacji Obszaru Warownego Śląsk . Punkt Obronny składa się z osmiu schronów bojowych z czego pięć znajduje się na terenie sołectwa Niezdara, pozostałe trzy znajdują się w sołectwie Tąpkowice, są one bardzo dobrze zachowane i mogą stanowić atrakcję turystyczną dla miłośników militariów.

Plac Św. Floriana obejmuje przestrzeń ograniczona od strony południowej budynkiem remizę Ochotniczej Straży Pożarnej a od północnej drogą DK78. Stanowi świetną bazę do organizacji imprez plenerowych. Z placem sąsiaduje plac zabaw dla dzieci i betonowe boisko do koszykówki. Na placu znajduje się również muszla koncertowa, która jest wykorzystywana przy okazji imprez plenerowych. Wymaga ona jednak odpowiedniego zadaszenia oraz remontu.

W Niezdarze istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Miejscowość posiada sieć energetyczną, wodociągową, gazową oraz teletechniczną. W najbliższym czasie powstanie sieć kanalizacyjna. Istniejące uzbrojenie pozwala na jego rozbudowę, a co za tym idzie na pozyskiwanie nowych terenów pod zabudowę indywidualną.

Przez miejscowość Niezdarę przebiega droga DK 78. W wyniku dużego natężenia ruchu samochodów, zwłaszcza samochodów ciężarowych, w nawierzchni bitumicznej drogi powstały głębokie koleiny. Ruch na drodze nie tylko niszczy jej nawierzchnię, ale co gorsze jest przyczyną wielu wypadków. Droga ta jest szczególnie niebezpieczna dla pieszych, gdyż w wielu miejscach chodnik biegnie po jednej stronie jezdni i jest bardzo wąski.

Nie tylko droga DK 78 na terenie Niezdary ma uszkodzoną nawierzchnię, inne drogi sołectwa również wymagają remontu i budowy chodników.

Na terenie miejscowości działają organizacje społeczne takie jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Chór "Niezdareczka", sekcja Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Szczególnie aktywną działalność na rzecz miejscowości może pochwalić się Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdarze. Działająca od 1911 r. Obecnie Jednostka posiada wyremontowaną remizę
z salą taneczną, w której organizowane są imprezy okolicznościowe i zabawy taneczne.

OSP zrzesza w swych szeregach 51 członków w tym 4 kobiety oraz 15 członków honorowych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w sumie 14 osób w tym 5 dziewcząt i 9 chłopców /stan: marzec 2007r./ Co roku Jednostka bierze udział w zawodach sportowo - pożarniczych szczebla gminnego, międzygminnego, powiatowego i wojewódzkiego, zajmując w nich wysokie miejsca.

Na terenie sołectwa aktywnie działa również Koło Gospodyń Wiejskich, które ma swoją siedzibę w budynku remizy strażniczej w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Koło uczestniczy w organizowaniu imprez środowiskowych, kursów rękodzieła. Współpracuje z kołami

i ośrodkami kultury sąsiednich miejscowości.

Wizytówką kulturalną miejscowości jest założony w 1997 roku chór "Niezdareczka".
W listopadzie 2007 chór obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Rocznica ta stała się okazją
do uroczystego spotkania społeczności lokalnej, zaprzyjaźnionych organizacji i chórów. Od początku istnienia chóru prezesuje mu pani Aurelia Gnacik, która w listopadzie 2005 r. została uhonorowana Srebrną Odznaką Honorową przez Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2000 r. chór ma dyrygenta jest nim pani Ilona Bartoszek, odznaczona w 2007 r. Złotą Odznaką Honorową z Laurem przez PZChiO. W skład chóru wchodzi 29 osób. Chór uświetnia swymi występami imprezy lokalne organizowane na terenie sołectwa, gminy oraz powiatu. "Niezdareczka" bierze corocznie udział w wielu konkursach i festiwalach, m.in. Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie i w Tarnowskich Górach, Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie, Okręgowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Radzionkowie i Tarnowskich Górach. W jego repertuarze znajdują się pieśni świeckie i sakralne, kompozytorów polskich i zagranicznych. Od roku 2005 chór organizuje na Placu św. Floriana Letnie Spotkania z Muzyką i Śpiewem pod hasłem "Nie zna granic pieśni zew". W 2006 roku chór wydał płytę z kolędami.

Na terenie miejscowości działa również Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Niezdara oddziału Miasteczko Śląskie. Może ona poszczycić się wieloma sukcesami w swojej działalności.

Na terenie miejscowości mają siedzibę i działają następujące przedsiębiorstwa:

· Górecki Arkadiusz - Hurtownia Owocowo-Warzywna
Niezdara, ul. Świerczewskiego 33
( przedsiębiorstwo w Niezdarze zajmuje się sprzedażą detaliczną owoców i warzyw)

· Hyla Anna, Łukasik Iwona - Sklep Spożywcza
Niezdara, ul. Świerczewskiego 34

· Kubik Małgorzata - Kwiaciarnia

Niezdara, ul. Świerczewskiego 25

· "Lucom-Trans" Łukasz Kłys - Transport samochodowy

Niezdara, ul. Świerczewskiego 29

· "Natalex" FHU Domofony, wideo-domofony - produkcja, montaż

Niezdara, ul. Świerczewskiego

· Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Janusz Duda

Niezdara, ul. Kępna 7

· "Rafmar" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Twardokęs

Niezdara, ul. Zawadzkiego 35

· "Świerklaniec" Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Piekarnia

Niezdara, ul. Świerczewskiego

· Zawodniak Józefa - Kwiaciarnia

Niezdara, ul. Świerczewskiego 25

Analizę dokonano wykorzystując zgromadzone materiały na temat zasobów miejscowych
oraz wyniki ankiety, którą przeprowadzono wśród mieszkańców sołectwa.

W ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości na 120 rozesłanych ankiet powróciło 69 ankiet.

Analiza otrzymanych ankiet pozwoliła na zdefiniowanie słabych i mocnych stron miejscowości oraz jej szans i zagrożeń.

Mocne strony

Słabe strony

· Dobre połączenie komunikacyjne z siecią dróg .

· Bliskość aglomeracji śląskiej,

· Bliskość lotniska Katowice-Pyrzowice (5km).

· Położenie nad rzeką Brynicą i Zalewem Świerklanieckim i ich walory krajobrazowe.

· Sąsiedztwo ostoi ptactwa Zalewu Świerklanieckiego i Lasów Lublinieckich.

· Położenie atrakcyjne turystycznie.

· Wzajemne zaufanie mieszkańców miejscowości względem siebie.

· Dobrze wykształcona młodzież.

· Pracowici mieszkańcy z dużą inicjatywą.

· Działalność OSP, KGW, chóru "Niezdareczka", Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Komitetu Rozwoju Niezdary.

· Brak infrastruktury turystycznej.

· Brak kanalizacji.

· Słaba promocja walorów Niezdary.

· Słaba oferta kulturalna sołectwa.

· Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej

· Zły stan dróg, a w szczególności drogi nr 78.

· Bardzo duże natężenie ruchu samochodowego na drodze nr 78.Szanse dla rozwoju miejscowości

Zagrożenia dla rozwoju miejscowości

· Rozwój infrastruktury turystycznej (parkingi, ścieżki rowerowe, szlaki spacerowe).

· Modernizacja drogi krajowej nr 78.

· Promocja miejscowości i jej walorów

· Stworzenie "mody na Niezdarę" wśród mieszkańców gminy i okolicznych miast aglomeracji śląskiej.

· Migracja ludności " z miasta na wieś", rozwój budownictwa jednorodzinnego, wzrost liczby mieszkańców .

· Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na rozbudowę infrastruktury technicznej, turystycznej i społeczno-kulturalnej.

· Migracja wykształconej młodzieży do miast

· Trudności w pozyskiwaniu funduszy na finansowanie aktywności społecznej.

· Bardzo skomplikowane procedury
w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło na określenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców dotyczących miejscowości. Zostały one przedstawione poniżej w opisie planowanych przedsięwzięć.

Nie wszystkie z zaproponowanych przedsięwzięć możliwe są do zrealizowania przez społeczność lokalną, gdyż dotyczą działań będących w gestii instytucji krajowych (np. remont DK78 i budowa chodników wzdłuż tej drogi), ze względu jednak na oczekiwania mieszkańców zostaną zasygnalizowane w końcowej części Planu.

Celem planowanych przedsięwzięć jest przede wszystkim modernizacja istniejącego centrum miejscowości, poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa w Niezdarze. Mają temu służyć: budowa obwodnicy, budowa chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, tablic informacyjnych
i poprawa nawierzchni dróg gminnych.

Cele generalne:

Niezdara powinna być miejscowością:

· oferującą bezpieczeństwo, komfort i wysoki standard życia swym mieszkańcom.

· w której ludziom żyje się bezpiecznie, wygodnie i dostatnio.

· posiadającą rozwiniętą i odpowiednio wykorzystywaną infrastrukturę techniczną, turystyczną i społeczną - atrakcyjną turystycznie.

· oferującą atrakcyjne tereny rekreacyjne, wypoczynkowe oraz tereny pod budownictwo indywidualne.

· czystą i zadbaną.

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana

Plac św. Floriana jest centralnym punktem wsi Niezdara. Znajduje się przy nim remiza strażnicza OSP Niezdara, stara muszla koncertowa, betonowe boisko do gry w koszykówkę i plac zabaw
dla dzieci. Jest on główną bazą dla wszelkiego rodzaju imprez plenerowych organizowanych
na terenie sołectwa. Tu już od czterech lat odbywają się Letnie Spotkania z Muzyką i Śpiewem. Bliskość OSP zapewnia wsparcie ze strony gastronomicznej i medialnej. Jego położenie przy drodze DK 78, sprawia , że jest widoczny dla osób przejeżdżających przez miejscowość, co powinno czynić go wizytówką Niezdary. Na co dzień korzysta z niego, bądź z jego otoczenia miejscowa młodzież

i dzieci. Mimo tak istotnego znaczenia i położenia, Plac w obecnym stanie nie spełnia wymogów architektonicznych i estetycznych, zatem konieczna jest jego renowacja i modernizacja.
Podjęte działania pozwolą osiągnąć kompleksową poprawę estetyki przestrzeni Placu,
co w sposób znaczący podniesie jego walory użytkowe, będzie mobilizowało mieszkańców
do dbałości o teren oraz obiekty znajdujące się na nim i w jego otoczeniu. Piękny Plac św. Floriana będzie miłym miejscem wypoczynku i spotkań, imprez plenerowych integrujących społeczność lokalną oraz swoistą wizytówką miejscowości jako atrakcyjnej pod względem turystycznym, a także odpowiedniego miejsca do zamieszkania.

Plac św. Floriana powinien być miejscem :

· Funkcjonalnym

· Estetycznym

· Bezpiecznym

· Atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.

Zagospodarowanie placu św. Floriana

· Rozbudowa, zadaszenie muszli koncertowej.

· Wykonanie siedzisk dla publiczności.

· Budowa zadaszonego grilla i zaplecza gospodarczego.

· Rozbudowa placu zabaw dla dzieci.

· Budowa boisk sportowych.

· Budowa ściany wspinaczkowej.

· Ogrodzenie lub obsadzenie krzewami terenu rekreacji.

· Wykonanie oświetlenia placu.

· Wykonanie parkingu przy Placu św. Floriana.

l.p

Nazwa fazy - zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Rozbudowa zadaszenia muszli koncertowej

50 000,00

11 000,00

61 000,00

2.

Wykonanie siedzisk dla publiczności

30 000,00

6 600,00

36 600,00

3.

Budowa zadaszonego grilla z zapleczem

20 000,00

4 400,00

24 400,00

4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

200 000,00

44 000,00

244 000,00

5.

Budowa ściany wspinaczkowej

40 000,00

8 800,00

48 800,00

6.

Rozbudowa placu zabaw

10 000,00

2 200,00

12 200,00

7.

Wykonanie oświetlenia placu

15 000,00

3 300,00

18 300,00

8.

Wykonanie parkingu przy placu

55 000,00

12 100,00

67 100,00

9.

Ogrodzenie lub obsadzenie placu krzewami

20 000,00

4 400,00

24 400,00

RAZEM

440 000,00

98 800,00

536 800,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadanie

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Wykonanie parkingów i skwerów przy ulicy Świerczewskiego (obok piekarni)

Przestrzeń publiczna przy ul. Świerczewskiego jest kolejnym terenem wymagającym zagospodarowania i jego rewitalizacji. Ze względu na niedużą odległość od Placu św. Floriana i położenie przy głównej drodze w sąsiedztwie placówek handlowych może służyć jako miejsce parkingowo-postojowe. Obecnie teren ten jest pozostałością po zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Obiekty znajdujące się na tym terenie są od szeregu lat niewykorzystywane, zdewastowane i szpecące otoczenie. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na nadanie temu miejscu nowego wyglądu i funkcjonalności, a tym samym przestrzeń ta zostanie racjonalnie zagospodarowana.

Parking i skwer przy ul. Świerczewskiego:

· Podniesienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez plenerowych przy Placu
św. Floriana.

· Poprawa estetyki miejscowości.

· Stworzenie miejsca umożliwiającego bezpieczne zatrzymanie i chwilowy wypoczynek dla przejeżdżających użytkowników drogi DK78.

Wykonanie parkingu i skweru:

· Likwidacja starej wiaty.

· Uporządkowanie terenu.

· Wyznaczenie terenu parkingu i skweru.

· Budowa parkingu.

· Zagospodarowanie zielenią niską oraz małą architekturą.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Likwidacja starej wiaty

5 000,00

1 100,00

6 100,00

2.

Uporządkowanie terenu

10 000,00

2 200,00

12 200,00

3.

Wyznaczenie terenu parkingu i skweru

5 000,00

1 100,00

6 100,00

4.

Budowa parkingu

55 000,00

12 100,00

67 100,00

5.

Zagospodarowanie zielenią niską oraz małą architekturą

25 000,00

5 500,00

30 500,00

RAZEM

100 000,00

22 000,00

122 000,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.Remont i rozbudowa remizy OSP

Remiza Strażnicza OSP to centralny budynek Niezdary. Oprócz kwatery Ochotniczej Straży Pożarnej pełni ona również funkcje kulturalną jako miejsce organizacji imprez sołectwa Niezdara. Jest ona również siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich. Remiza stanowi zaplecze gastronomiczne i medialne dla każdej imprezy plenerowej organizowanej na Placu Św. Floriana. Dlatego ważne jest jej jak najlepsze przystosowanie do pełnionych funkcji. Remiza posiada wyremontowaną salę taneczną z estradą. W obecnym stadium remontu powzięty został zamiar kompleksowego umeblowania sali tanecznej oraz kupna nowego wyposażenia do kuchni. Projekt zakłada również przygotowanie świetlicy środowiskowej.

· Poprawa jakości świadczonych przez Remizę usług gastronomicznych (wesela, imprezy okolicznościowe).

· Pełniejsze wykorzystanie sali tanecznej dzięki nowemu umeblowaniu (więcej miejsca, ładniejszy wygląd, większa wygoda).

· Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży to propozycja kreatywnego pożytkowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań.

· Remont remizy, zakup wyposażenia (stoły, krzesła).

· Zakup nowych urządzeń do kuchni.

· Przygotowanie świetlicy (zagospodarowanie przestrzeni oraz zakup wyposażenia).

· Zakup namiotu imprezowego.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Remont remizy zakup wyposażenia

50 000,00

11 000,00

61 000,00

2.

Zakup nowych urządzeń i wyposażenia do kuchni

60 000,00

13 200,00

73 200,00

3.

Przygotowanie świetlicy

40 000,00

8 800,00

48 800,00

4.

Zakup namiotu imprezowego

50 000,00

11 000,00

61 000,00

RAZEM

200 000,00

44 000,00

244 000,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.Zagospodarowanie terenu obok kapliczki pod wezwaniem św. Jana Nepomucena

Obszar obok kapliczki św. Jana Nepomucena znajduje się jak i sama kapliczka w pobliżu drogi krajowej DK 78. Jest on widoczny dla przejeżdżających przez wieś podróżnych. Wybudowana w 2005 roku kapliczka o bogatych walorach estetycznych kontrastuje z piaszczysto-trawiastym terenem. Teren daje możliwości jego wykorzystania oraz modernizacji tak by nie szpecił okolicy kapliczki i stał się miejscem gdzie przejezdny turysta będzie chciał się zatrzymać dla chwili odpoczynku.

· Poprawa warunków estetycznych terenu wokół kapliczki.

· Aktywne zagospodarowanie nieużytków.

· Podniesienie walorów rekreacyjnych miejscowości.

· Zagospodarowanie terenu.

· Stworzenie boiska "mini golfa".

· Ogrodzenie ( posadzenie krzewów, wyposażenie w mała architekturę).

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto (w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto (w PLN)

1.

Zagospodarowania terenu

20 000,00

4 400,00

24 400,00

2.

Budowa boisk "mini golfa"

50 000,00

11 000,00

61 000,00

3.

Ogrodzenie (posadzenie krzewów, wyposażenie w małą architekture)

25 000,00

5 500,00

30 500,00

RAZEM

95 000,00

20 400,00

115 900,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

2.

3.Budowa bazy turystycznej

Rozlewisko rzeki Brynicy daje ogromny potencjał turystyczny. Niestety pozostaje on nie wykorzystany z braku infrastruktury turystycznej. Obszary pięknej przyrody rozlewiska pozostają ukryte dla turystów ze względu na ich trudną dostępność (podmokły teren i brak odpowiednich szlaków turystycznych w tym ścieżek spacerowych i rowerowych. Rozwój bazy turystycznej przyczyniłby się do wzrostu atrakcyjności miejscowości.

Udostępnienie fortyfikacji Obszaru Warownego Śląsk poprzez budowę ścieżek rowerowych i umożliwienie zwiedzania bunkrów umożliwi poszerzenie oferty turystycznej miejscowości.

· Wykorzystanie potencjału przyrodniczego sołectwa.

· Zwiększenie atrakcyjności obszaru miejscowości.

· Promocja wsi.

· Zwrócenie uwagi na zwiększenie ochrony przyrody rozlewiska.

· Stworzenie miejsca ciekawego spędzenia czasu na terenie miejscowości.

· Umożliwienie turystom podziwiania przyrody rozlewiska.

· Tworzenie agroturystyki

· Budowa ścieżek rowerowych ( zalew, Brynica, fortyfikacje)

· Budowa platformy widokowej na zalew

· Przygotowanie pole namiotowego z infrastrukturą.

· Wytyczenie trasy narciarstwa biegowego w okresie zimowym.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT
(w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1.

Działania promocyjne agroturystyki

20 000,00

4 400,00

24 400,00

2.

Budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych

30 000,00

6 600,00

36 600,00

3.

Budowa platformy widokowej

30 000,00

6 600,00

36 600,00

4.

Przygotowanie pola namiotowego z infrastrukturą

150 000,00

33 000,00

183 000,00

5.

Wytyczenie tras narciarstwa biegowego

20 000,00

4 400,00

24 400,00

RAZEM

250 000,00

55 000,00

305 000,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.· droga krajowa nr 78( renowacja nawierzchni, budowa chodnika z obydwu stron jezdni);

· drogi gminne Krzyżowa, Górna, Zawadzkiego, Kępna, Źródlana (odnowienie
i poszerzenie, nowa nawierzchnia, budowa chodników).

· Zagospodarowanie i rewitalizacja zbiornika wodnego "Kozłowa Góra" i rzeki Brynica.

· Cykliczne Letnie Spotkania z Muzyką i Śpiewem pod hasłem: "Nie zna granic pieśni zew".

· Majowy odpust z uroczystą mszą św. przy kapliczce św. Jana Nepomucena,

· Dzień Dziecka - pikniki z zawodami sportowymi dla dzieci i młodzieży.

Ważne tematy, których maja dotyczyć szkolenia:

· Ekologia.

· Segregacja śmieci.

· Czystość posesji.

· Odnawialne Źródła Energii.

Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana

II kw 2009 -
IV kw 2010

536 800,00

2.

Wykonanie parkingów i skwerów przy ulicy Świerczewskiego (obok piekarni)

III kw 2009 -
II kw 2010

122 000,00

3.

Remont i rozbudowa remizy OSP

II kw 2009 -
I kw 2010

244 000,00

4.

Zagospodarowanie terenu obok kapliczki pod wezwaniem św. Jana Nepomucena

II kw 2010 -
III kw 2010

115 900,00Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Budowa bazy turystycznej

I kw 2011 - IV kw 2011

305 000,00Realizacja powyższych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Niezdara odpowiedzialna będzie Rada Sołecka sołectwa Niezdara wraz z Sołtysem oraz Wójt Gminy Ożarowice.

We wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków finansowych oraz składaniem wniosków o dotacje z różnych źródeł, będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Ożarowice.

Rada Sołecka będzie na bieżąco monitorować realizację planu i raz do roku składać sprawozdanie mieszkańcom sołectwa z realizacji Planu oraz wnioskować o ewentualne zmiany w Planie.

Rada Sołecka będzie również gromadzić, selekcjonować i opracowywać wszelkie informacje dotyczące realizacji Planu Odnowy Miejscowości, będzie również odpowiedzialna za jego promocje na terenie miejscowości.

Za promocję na terenie Gminy i poza nią odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Ożarowice.

Plan Odnowy Miejscowości Niezdara musi dla swej ważności uzyskać akceptację Rady Gminy Ożarowice.

Przedstawiony powyżej Plan Odnowy Miejscowości Niezdara spójny jest z następującymi dokumentami:

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Niezdara,

Strategią Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego,

Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2008 13:12:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie