Uchwała Nr XX/240/2008 w sprawie : określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XX/240/2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 listopada 2008 roku.

w sprawie : określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. .42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami.) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr.121 poz.844 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (Monitor Polski Nr 59 poz.531 z 14 sierpnia 2008r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (Monitor Polski Nr 78 poz.692 z 20 października 2008r.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a /nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 200,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 300,00 zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 450,00 zł

b/ posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 150.00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 250,00 zł

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 400.00 zł

c/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi pneumaty-

cznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

12

15

15

Stawka podatku w złotych

550,00

600,00

600,00

1.260,00

12

19

23

19

23

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

550,00

700,00

1.050,00

600,00

1.050,00

1.600,00

4 osie jezdne i więcej

12

27

29

27

29

Stawka podatku w złotych

700,00

1.050,00

1.700,00

1.050,00

1.700,00

2.203,002/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 500,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

12

25

31

25

31

Stawka podatku w złotych

600,00

920,00

1.420,00

920,00

1.420,00

1.740,00

12

40

40

3 osie jezdne i więcej

Stawka podatku w złotych

1.250,00

1.730,00

1.730,00

2.290,003/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600,00 zł

4/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś jezdna

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zwieszeniem

osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

25

25

Stawka podatku w złotych

300,00

400,00

500,00

600,00

2 osie jezdne

12

28

33

38

28

33

38

Stawka podatku w złotych

250,00

620,00

850,00

1.150,00

400,00

850,00

1.300,00

1.700,00

12

3 osie jezdne i więcej

Stawka podatku w złotych

950,00

1.300,005/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 600,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł

§ 2

Zwolnić autobusy będące własnością Urzędu Gminy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XI/112/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

§ 6

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  22‑12‑2008 13:14:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  22‑12‑2008 13:14:34
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2008 10:56:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie