Uchwała Nr XX/243/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2009 rok


Uchwała Nr XX/243/2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 listopada 2008 roku.

------------------------------------------

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

kwartałów 2008 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

------------------

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku określony Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku / Monitor Polski Nr 81, poz.717 z dnia 27 października 2008 roku/ obniża się z kwoty 55,80 złotych za 1 kwintal do kwoty 27,88 złotych za 1 kwintal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  23‑12‑2008 11:06:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑12‑2008 11:06:36
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2008 11:08:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie