Uchwała Nr XXI/274/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XXI/274/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.174.456 zł

· przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.456 zł

· przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.150.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.150.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 200.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 290.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 290.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 290.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 660.000 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 660.000 zł

- wydatki bieżące, w tym: o kwotę 660.000 zł

- dotacje o kwotę 660.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 24.456 zł

· spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.456 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmniejszeniem się zaplanowanej a zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "PROP Gminy Ożarowice II etap: Budowa dróg wewnętrznych i adaptacja koszarowca" refundowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmniejsza się przychody i rozchody budżetu o kwotę 24.456 zł.

Zmniejsza się przychody i wydatki budżetu o kwotę 1.150.000 zł w związku z tym, iż nie zostały zaciągnięte planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków gminnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑01‑2009 14:12:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑01‑2009 14:12:03
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2009 14:16:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie