Uchwała Nr XV/186/2008 udzielenia gwarancji bankowej na zabezpieczenie zwrotu przez gmine refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ZGK w Ożarowicach ze środków Powiatowego Urzędu Pracy - Funduszu Pracy


Uchwała Nr XV/186/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008

w sprawie: udzielenia gwarancji bankowej na zabezpieczenie zwrotu przez gminę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ze środków Powiatowego Urzędu Pracy - Funduszu Pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/184/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok .

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

1. Wyrazić zgodę na udzielenie gwarancji bankowej na zabezpieczenie zwrotu przez gminę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Gwarancja o której mowa w pkt.1 udzielona będzie na okres od 28.04.2008 r. do 31.07.2010 r. łącznie do kwoty 33.210 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych).

3. Ewentualna spłata gwarancji będzie dokonywana z dochodów własnych gminy. Środki na ten cel zarezerwowane będą w budżecie gminy w latach 2008-2010 i w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 13:24:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie