Uchwała Nr XXI/276/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXI/276/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 7.175 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/279/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2008 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Realizacja programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"

7.175

30.06.2009

Ogółem

7.175

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/276/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2008 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wydatków niewygasających

w kwocie w zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.175

85415

Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące

7.175

7.175

RAZEM

7.175

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑01‑2009 14:33:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑01‑2009 14:33:31
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2009 14:38:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie