Uchwała Nr XV/183/2008 w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


Uchwała Nr XV/183/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007

roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

50.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50.000

Przychody w tym:

50.000

0690

Wpływy z różnych opłat

50.000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

50.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50.000

Wydatki w tym:

50.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 13:27:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie