Uchwała Nr XVIII/218/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zendek w Gminie Ożarowice


Uchwała Nr XVIII/ 218 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zendek w Gminie Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Zendek w Gminie Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Odnowy Miejscowości

Zendek

na lata 2008- 2015

Gmina Ożarowice

Spis treści

Wstęp_ 4

I. Charakterystyka miejscowości i planowane kierunki rozwoju_ 4

1. Położenie geograficzne_ 4

2. Historia miejscowości6

II. Analiza zasobów_ 7

1. Zasoby przyrodnicze_ 7

2. Dziedzictwo kulturowe_ 7

3. Obiekty i tereny8

4. Infrastruktura techniczna_ 9

5. Kapitał społeczny i ludzki9

III. Analiza SWOT_ 11

1. Analiza mocnych i słabych stron_ 11

IV. Opis planowanych przedsięwzięć13

1. Projekt odnowy centrum wsi Zendek_ 13

1. Tytuł projektu_ 13

2. Uzasadnienie projektu_ 13

3. Cele projektu_ 13

4. Opis projektu_ 13

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 14

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 14

2. Projekt modernizacji terenów przy kościele_ 15

1. Tytuł projektu_ 15

2. Uzasadnienie projektu_ 15

3. Cele projektu_ 15

4. Opis projektu_ 15

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 15

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 16

3. Projekt remontu remizy strażackiej OSP Zendek_ 16

1. Tytuł projektu_ 16

2. Uzasadnienie projektu_ 16

3. Cele projektu_ 16

4. Opis projektu_ 16

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 17

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 17

4. Projekt budowy budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej.17

1. Tytuł projektu_ 17

2. Uzasadnienie projektu_ 17

3. Cele projektu_ 17

4. Opis projektu_ 18

5. Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia_ 18

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia_ 18

V. Przedsięwzięcia, których realizacja uzależniona jest od instytucji wyższego szczebla__ 18

1. Modernizacja dróg i budowa chodników_ 18

2. Budowa kanalizacji sanitarnej19

3. Szkolenia i pobudzanie świadomości mieszkańców_ 19

VI. Harmonogram planowanych przedsięwzięć19

1. Arkusz planowania krótkoterminowego (2008 r. - 2010r.)19

2. Arkusz planowania długoterminowego (2011-2015 r.)19

VII. Zarządzanie i promocja_ 20

VIII. Zgodność Planu z dokumentami wyższej rangi20


Plan odnowy miejscowości Zendek powstał z myślą o usystematyzowaniu dostępnej wiedzy na temat zasobów miejscowych, a równocześnie dla określenia dróg jej rozwoju na lata 2008 - 2015. W założeniach, rozwój ten ma dotyczyć tworzenia i modernizacji miejscowej infrastruktury, poprawy warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców, promowania i dalszej aktywizacji działań środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości. Rozwój ten będzie postępował w sposób zapewniający pełne wykorzystanie i poszanowanie posiadanych zasobów przyrodniczych, kulturalnych
i socjalnych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. Realizacja planowanych działań pozwoli na wielopłaszczyznową odnowę miejscowości, tym samym
w sposób znaczący podniesie jakość życia jej mieszkańców. Plan Odnowy został opracowany we współpracy z mieszkańcami Zendka, wśród których została przeprowadzona ankieta. Informacje zwrotne zawarte w 177 ankietach posłużyły jako materiał
do Planu Odnowy Miejscowości. Przedsięwzięcia w nim zawarte konsultowano z członkami Rady Sołeckiej Zendka, przedstawicielami władz Gminy Ożarowice i pracownikami Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Uwzględniane w nim będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe Gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców.

Miejscowość Zendek to jedno z 7 sołectw gminy Ożarowice, wchodzącej w skład powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim. Miejscowość o zabudowie jednorodzinnej o modelu ulicowym. Dominują tu domy jednorodzinne i gospodarstwa. Łączna długość dróg na terenie gminy to 14,7 km dzielą się one na ulice: Główna, Strąków, Częstochowska, Południową
i ul. Jasionek,. Trzy pierwsze z wymienionych to drogi powiatowe, dwie ostatnie to drogi gminne. Istnieją również nowo powstałe drogi gminne, którym nie nadano jeszcze nazw.

Sołectwo posiada bezpośrednią komunikacje autobusową, między innymi z Katowicami, Tarnowskimi Górami i Będzinem. 119 - Katowice Kopernika,179 - Mierzęcice Magazyny - Tarnowskie Góry Dworzec, 225 - Będzin Kościuszki, 625 - Będzin Kościuszki, 646 - Tąpkowice Szkoła, 717 - Świerklaniec Park,

Sołectwo Zendek sąsiaduje:

¾ od południa z sołectwem Pyrzowice (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice)

¾ od południowego-zachodu z sołectwem Ożarowice

¾ od północy z gminą Woźniki

¾ od północnego-wschodu z gminą Mierzęcice.

Liczba ludności: 1095, w tym kobiety: 551, mężczyźni: 544

Powierzchnia sołectwa : 1636 ha

Obszary leśne, zarówno prywatne jak i państwowe, skupione są w północnej i południowo
-wschodniej części Zendka, stanowią część większych kompleksów leśnych (powyżej 100 ha). Na terenie sołectwa występują obszary leśne o niesprecyzowanej formie własności
o powierzchni:

¾ Zendek (138 ha),

¾ Strąków (30 ha).

Powierzchnia użytków rolnych: 844 ha

Województwo Śląskie

Powiat Tarnogórski

Gmina Ożarowice
Według miejscowych podań, pierwotnie nazwa wsi brzmiała Sądek. Wybudowana była
w pobliżu źródła, które znajdowało się w miejscu obecnego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwsze zmianki o miejscowości Zendek pojawiają się w XIV wieku. Zendek spośród wszystkich sołectw gminy Ożarowice ma najtrudniejszą do wyjaśnienia nazwę. Według badaczy jest ona nazwą dzierżawczą typu przezwiskowego od nazwiska Żędek (Sandek). Nazwa na przełomie wieków ewoluowała kolejno w Zędek (XVII w.), Żędek (XVIII w.), następnie w wieku XIX to Zendek, Rzędek, Żendek. W roku 1921 powraca nazwa Zendek. Podczas okupacji hitlerowskiej wieś nosi nazwę Schendeck.

Pierwotna zabudowa ulicowa wsi z okresu feudalnego zachowała się w dużym stopniu po dzień dzisiejszy. Chaty stawiano po północnej stronie drogi, biegnącej przez osadę, stąd nazwę Sądek zamieniono na Rzędek. Rozbudowa wsi stworzyła dalsze odnogi głównej drogi
i to zaburzyło schemat klasycznej ulicówki.

Od zawsze, największym bogactwem Zendka były lasy. Tereny okalające wieś podzielone byłyna 5 kniei (Niedźwiadek, Lipie, Trzechonia, Malinie, Zendkowski). Drewno pochodzące z wyrębu zasilało działające w okolicy kuźnice. W 1727 r. mieszkańcy Zendka zostali zwolnieni z pełnienia straży na zamku siewierskim podczas nieobecności księcia biskupa Konstantego Szaniawskiego. Miejscowa ludność zajmowała się głównie uprawą roli oraz miała obowiązek odrabiania pańszczyzny w okolicznych kuźnicach i folwarkach. W okolicy nie brakowało stawów, a i sama rzeka Brynica była świetnym łowiskiem. Z sąsiedztwa wody czerpano tez inne korzyści, okoliczne szuwary dostarczały wikliny, służącej do wyrobów z których słynęli mieszkańcy Zendka.

W Zendku znajdował się młyn na rzece Brynicy zwany Strąk wzmiankowany w 1746 r., zapewne od niego wzięła się dzisiejsza nazwa przysiółka Strąków.

W 1941 r. Niemcy rozpoczęli na terenie miejscowości Zendek budowę lotniska pomocniczego Udetfeld (na cześć niemieckiego pilota Ernsta Udeta). Budowa oparta była na przejętych od Polaków planach budowy lotniska dla Armii "Kraków". W budowie uczestniczył pod przymusem inżynier Miarczyński, który zajmował się planami budowy lotniska jeszcze przed wybuchem wojny. To głownie dzięki jego dywersyjnej działalności Niemcy nie wysadzili całego lotniska podczas odwrotu. Lotnisko Udetfled pełniło rolę szkoleniową i pomocniczą dla frontu wschodniego. Na nim również dokonywano podczas wojny prób z pierwszymi myśliwcami o napędzie rakietowym Messerschmitt Me-163 Komet oraz niesterowalnymi rakietowymi pociskami przeciwpancernymi Panzershreck. Po wojnie lotnisko przejęło Wojsko Polskie a pas startowy wraz z zabudowaniami stał się zalążkiem obecnego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice.


Zendek to sołectwo o największym wskaźniku zalesienia w gminie Ożarowice. Na podmokłych terenach otaczających Zendek występuje bór wilgotny. Las sosnowy z domieszką świerku i małym odsetkiem brzozy i dębu. Na obszarze sołectwa napotkać można zagajniki posiadające cechy lasu mieszanego świeżego i wilgotnego, porastane przez brzozę, dąb, olszynę oraz sosnę. W lasach obficie występuje jagoda czarna, borówka brusznica, poziomka pospolita, malina kamionka, jeżyna fałdowana, rzadziej jagoda bagienna oraz żurawina błotna. W podszycie pojawia się leszczyna, jarzębina. Ponadto leśne tereny sołectwa Zendek oferują prawdziwe bogactwo grzybów, które przyciąga amatorów grzybobrania nie tylko z gminy i jej okolic, ale również grzybiarzy z miast Śląska i Zagłębia.

W lasach Zendka występuje rozwijająca się populacja sarny europejskiej, w ostatnich latach zanotowano znaczy wzrost liczebności tego gatunku. Z większych ssaków napotkać można dziki, występuje też spora populacja zająca szaraka.

Zasoby materialne wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi stanowią o bogactwie kulturowym miejscowości.

Kościół parafialny, przydrożne kapliczki i krzyż, kultywowanie tradycji, folklor, mają wielkie znaczenie dla kształtowania się tożsamości, więzi międzysąsiedzkiej i poczucia wspólnoty mieszkańców ze swoją miejscowością. Ośrodkami integrującymi życie wsi są: parafia, szkoła, OSP, Brać Górnicza.

Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, mimo iż jest jedną z mniejszych wspólnot parafialnych diecezji sosnowieckiej to aktywnością nie ustępuje większym parafiom.
W parafii działa Akcja Katolicka, która inicjuje pielgrzymki, spotkania i inne przedsięwzięcia, pogłębiające życie religijne mieszkańców. Duży wpływ na zaangażowanie parafian ma fakt, że wieś zamieszkała jest przez rodziny spokrewnione ze sobą. Stąd bliskie kontakty rodzinne i sąsiedzkie służą większej integracji społeczności wiejskiej wokół wspólnych działań. Sercem parafii jest kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika, wybudowany w 1927 r. Kościół to charakterystyczny element krajobrazu sołectwa, dzięki swemu położeniu oraz budowie jest dobrze widoczny z oddali. Kościół został ufundowany z ofiar mieszkańców miejscowości.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II to największa chluba miejscowej społeczności.
Do szkoły uczęszczają dzieci z Zendka oraz okolic. Od roku 2002 szkoła posiada za swego patrona wielkiego Polaka papieża i dzięki temu dołączyła do Rodziny Szkół Jana Pawła II.
Co roku 18 maja czyli w dniu urodzin Karola Wojtyły, szkolna delegacja uczestniczy
w uroczystym spotkaniu szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach. Uczniowie szkoły biorą aktywny udział w zmaganiach sportowych, turniejach i konkursach organizowanych na terenie gminy, np. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Właśnie w roku 2007 puchar ten przypadł w udziale drużynie chłopców z SP Zendek, dziewczynki zajęły
w swojej grupie II miejsce. Tradycją szkoły jest organizowanie imprez środowiskowych:
w styczniu Choinki Noworocznej, a w maju Festynu Rodzinnego. Osiągnięcia szkoły to nie tylko sport i kultura, ale przede wszystkim wysoki poziom nauczania. Uzyskiwana przez uczniów klas szóstych średnia ze sprawdzianu na poziomie 29 pkt., plasuje się powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

OSP Zendek czynnie uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych, mających miejsce w gminie Ożarowice. Rok 2007 to rok wielkich sukcesów jednostki OSP Zendek w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Właśnie w tym roku młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców, drużyna kobieca oraz drużyna seniorów zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach, zaś drużyna męska II miejsce. W 2006 roku drużyna kobieca w zawodach wojewódzkich w Częstochowie zajęła III miejsce.

Znaczącą rolę w życiu wsi odgrywa Brać Górnicza, stowarzyszenie skupiające emerytowanych i czynnych górników, a powstałe ze względu na to, że w latach 80- tych wielu mieszkańców wsi znajdowało zatrudnienie w przemyśle górniczym. Obecnie Brać Górnicza aktywnie działa kulturalnie. Szczególnie uroczyście obchodzone jest w Zendku święto patronki wszystkich górników- św. Barbary. W 2007 roku obchodzono 20-lecie sztandaru, uczczone mszą św. oraz biesiadą górniczą.

Jednym z głównych obiektów miejscowości jest wspominany już kościół parafialny, duma mieszkańców oraz jeden
z najważniejszych zabytków miejscowości.

Drugim z obiektów zasługującym na uwagę jest szkoła podstawowa, wybudowana w roku 1913. Powstała z inicjatywy ludności oraz przy dużym wsparciu gminy. W czasie wojny budynek szkoły pełnił różne funkcje.
W końcu w 1945 r. po przejęciu budynku przez wojska radzieckie wznowiono działalność edukacyjną placówki. Rok 1959 przyniósł decyzję o budowie nowego budynku szkoły, budowę ukończono w 1964r.

Od roku 1971 w posiadaniu OSP Zendek znajduje się murowany budynek remizy strażackiej, wyposażony w 2 garaże z magazynem, sale widowiskową, kuchnie, sale zebrań, filię biblioteki gminnej, trzy pokoje punktu lekarskiego oraz centralę telefoniczną. Drużyna dysponuje 3 samochodami (w tym 2 średnie i 1 lekki).

W Zendku istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Miejscowość posiada sieć energetyczną, wodociągową, gazową oraz teletechniczną. Istniejące uzbrojenie oraz budowa nowych dróg gminnych na terenie sołectwa pozwala na pozyskiwanie nowych terenów pod zabudowę indywidualną. Duża powierzchnia sołectwa przekłada się na duże możliwości rozbudowy, przez co miejscowość systematycznie się rozwija.

Poza nowopowstałymi drogami gminnymi w sołectwie występują jedynie drogi powiatowe. Brak melioracji dróg jest uciążliwym problemem, gdyż po deszczach na drodze pozostaje woda opadowa. Brak chodników po obu stronach dróg stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwłaszcza w okresie letnim, gdy natężenie przejeżdżających przez wieś pojazdów zwiększa się.

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone jeszcze przed wojną w roku 1936 przez panią Marię Praus i w tym czasie liczyło 14 członkiń. Po wojnie odrodziło się w roku 1946
z inicjatywy pani Natalii Kidawki, ówczesnej kierowniczki szkoły i zrzeszało 30 członkiń. Od samego początku swego istnienia panie brały udział w imprezach folklorystycznych
i kulturalnych. Organizowały wyjazdy do teatru oraz wycieczki turystyczne. Talent śpiewaczy członkiń KGW służył wielu imprezom kulturalnym na terenie całej gminy i powiatu. Obecnie od roku 1995 przewodniczącą KGW jest pani Wacława Sołtysik. Koło zrzesza 23 panie
i posiada piękne pomieszczenie w budynku remizy OSP Zendek, przystosowane do spotkań. Panie prowadzą również wypożyczalnie naczyń, która jest w stanie obsłużyć przyjęcia na 250 osób. W roku 2001 reaktywowany został zespół śpiewaczy "Zendkowianki" zrzeszający 17 osób. Instruktorką i akompaniatorką zespołu jest pani mgr Henryka Hyla.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zendku powstała we wrześniu 1919 roku. Drużyna liczyła
w momencie założenia 11 osób. Pierwszym prezesem został Antoni Duda syn Franciszka zaś naczelnikiem Antoni Duda syn Stanisława. Dziś jednostka liczy 78 członków
(69 zwyczajnych w tym 10 kobiet, 8 honorowych i 1 wspierającego). Ponadto w skład jednostki wchodzą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające młodzież do lat 16, liczące łącznie 22 członków (12 osób liczy drużyna dziewcząt a 10 chłopców). Od roku 2006 funkcję prezesa piastuje Mirosław Nowak, stojący na czele dziewięcioosobowego Zarządu. OSP posiada również trzyosobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Kazimierzem Głogowskim. Obecnie jednostka na wniosek poparty przez Urząd Gminy, Powiatowy
i Wojewódzki Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ubiega sięo przyjęcie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Straż czyni starania o zakup nowego średniego samochodu gaśniczego, nowego sprzętu ratowniczo - medycznego oraz nowych ubiorów strażaków-ratowników.

Na terenie sołectwa działa klub sportowy LKS "Tęcza" Zendek, grający w B klasie. Boisko będące w posiadaniu klubu ma stać się zalążkiem bazy sportowej sołectwa. Obecnie płyta boiska wymaga renowacji w połączeniu z rozbudową oraz zagospodarowaniem okolicznych terenów. W ten sposób powstanie baza sportowo - rekreacyjna nie tylko dla mieszkańców Zendka, ale i okolicznych sołectw i gmin.

Podmioty gospodarcze

· "Balta" Piekarnia

Zendek, ul. Główna 101

· Blachlińska Krystyna Sklep Spożywczy

Zendek, ul. Główna 40 A

· Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kłys

Zendek, ul. Główna 43

· Firma Transportowa Hyla-Włoch Gustaw

Zendek, ul. Główna 105

· Jarząbek Stanisław Kwiaciarnia

Zendek, ul. Główna 73

· Lazar Wiesława Usługi Fryzjerskie

Zendek, ul. Główna 155 A

· Machura Damian Transport Samochodowy

Zendek, ul. Główna 235

· "Sokoła" Usługi Komputerowe Sławomir Sokoła

Zendek, ul. Główna 43

· Szydło Barbara Biuro Rachunkowe

Zendek, ul. Główna 75

· Szydło Jadwiga Usługi Grabarskie

Zendek, ul. Główna 98

· "Transal" Sklep Spożywczy

Zendek, ul. Główna 31 C

· "Wolmark" Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Franciszek Czapla

Zendek, ul. Główna 26 A

· "Agro-Bud" PPHU J. Urbańczyk

Zendek, ul. Główna 122

· "Heban" S.C. PU - Usługi stolarskie

Zendek, ul. Główna 151

· Auto-Części Sklep

Zendek, ul. Główna 151

· Produkcja Świec i Zniczy R. Kowal

Zendek, ul. Główna 177

Analizę dokonano wykorzystując zgromadzone materiały na temat zasobów miejscowych
oraz wyniki ankiety, którą przeprowadzono wśród mieszkańców sołectwa.

W ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości na 200 rozesłanych ankiet powróciło 177 ankiet.

Analiza otrzymanych ankiet pozwoliła na zdefiniowanie słabych i mocnych stron miejscowości oraz jej szans i zagrożeń.


Analiza mocnych i słabych stron miejscowości

Mocne strony

Słabe strony

· Bliskość portu lotniczego Katowice
-Pyrzowice.

· Dobra komunikacja oraz nieduża odległość do większych miast Śląska i Zagłębia.

· Piękna okolica: lasy wraz ze swą florą
i fauną.

· Spokojna i cicha okolica.

· Prężnie działające i współpracujące: szkoła podstawowa i parafia.

· Bliskość rzeki Brynicy.

· Brak kanalizacji.

· Brak rowów melioracyjnych przy drogach

· Mała świadomość ekologiczna.

· Brak infrastruktury turystycznej.

· Słaba promocja walorów Zendka.

· Słaba oferta kulturalna sołectwa.

· Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej

· W okresie letnim motocykliści, przejeżdżający z nadmierną prędkością.Analiza szans i zagrożeń dla rozwoju miejscowości

Szanse dla rozwoju miejscowości

Zagrożenia dla rozwoju miejscowości

· Rozwój infrastruktury turystycznej(parkingi, ścieżki rowerowe, szlaki spacerowe).

· Budowa kanalizacji

· Poprawa melioracji dróg sołectwa(budowa rowów melioracyjnych).

· Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (przeciwdziałanie dzikim wysypiskom).

· Promocja miejscowości i jej walorów

· Migracja ludności " z miasta na wieś", rozwój budownictwa jednorodzinnego, wzrost liczby mieszkańców .

· Pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na rozbudowę infrastruktury technicznej, turystycznej i społeczno-kulturalnej.

· Migracja uzdolnionej młodzieży do miast Śląska i Zagłębia.

· Trudności w pozyskiwaniu funduszy
na finansowanie aktywności społecznej.

· Bardzo skomplikowane procedury
w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.Celem planowanych przedsięwzięć jest przede wszystkim poprawa estetyki sołectwa
oraz optymalne zagospodarowanie dostępnych terenów w celu utworzenia atrakcyjnej bazy sportowo - rekreacyjnej. Mają temu służyć: rozbudowa i modernizacja terenów wokół boiska LKS "Tęcza" Zendek.

Cele generalne:

Zendek powinien być miejscowością:

· oferującą bezpieczeństwo, komfort i wysoki standard życia swym mieszkańcom,

· w której ludziom żyje się bezpiecznie, wygodnie i dostatnio,

· posiadającą rozwiniętą i odpowiednio wykorzystywaną infrastrukturę techniczną, turystyczną i społeczną - atrakcyjną turystycznie,

· oferującą atrakcyjne tereny rekreacyjne, wypoczynkowe oraz tereny pod budownictwo indywidualne,

· czystą i zadbaną.

Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę bazy sportowej sołectwa

Miejscowość Zendek dysponuje sporą powierzchnią niezagospodarowanych terenów, okalających obecną siedzibę klubu LKS "Tęcza" Zendek. Istnieje potrzeba renowacji posiadanej obecnie płyty boiska. W połączeniu z niezagospodarowanymi do tej pory terenami występuje możliwość gruntownej przebudowy oraz poszerzenia sprawowanych przez ów teren funkcji sportowo-rekreacyjnych.

· Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

· Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej.

· Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów gruntowych.

· Stworzenie dla młodzieży miejsca aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

· Podniesienie standardu miejsca treningowego zawodników klubu LKS "Tęcza" Zendek.

· Renowacja płyty boiska.

· Budowa kortu tenisowego.

· Budowa boiska wielofunkcyjnego.

· Budowa trybun.

· Zakup sceny przenośnej na potrzeby imprez plenerowych.

· Zagospodarowanie skweru wokół boiska (przygotowanie alejek spacerowych, mała architektura).

· Wykonanie oświetlenia terenu.

· Wykonanie parkingu.

· Ogrodzenie terenu.

l.p

Nazwa fazy - zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1

Renowacja płyty boiska

100 000,00

22 000,00

122 000,00

2

Budowa kortu tenisowego

50 000,00

11 000,00

66 000,00

3

Budowa boiska wielofunkcyjnego

200 000,00

44 000,00

244 000,00

4

Budowa trybun

50 000,00

11 000,00

66 000,00

5

Zakup sceny przenośnej na potrzeby imprez plenerowych

100 000,00

22 000,00

122 000,00

6

Zagospodarowanie skweru wokół boiska (przygotowanie alejek spacerowych, mała architektura)

50 000,00

11 000,00

66 000,00

7

Wykonanie oświetlenia terenu

20 000,00

4 400,00

24 400,00

8

Wykonanie parkingu

55 000,00

12 100,00

67 100,00

9

Ogrodzenie terenu

20 000,00

4 400,00

24 400,00

Razem

645 000,00

141 900,00

786 900,00Wykres Gantta

Lata

2009

2010

2011

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9Odnowa elewacji i dachu kościoła parafialnego w Zendku wraz z modernizacja terenu

Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych obiektów miejscowości Zendek, świątynia jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego tak ważny jest odpowiedni jej wygląd oraz terenu ją otaczającego.

Otoczenie kościoła powinno być:

· estetyczne,

· zadbane,

· podkreślające powagę obiektu sakralnego.

Modernizacja terenu otaczającego kościół

· Odnowienie elewacji i dach kościoła parafialnego.

· Remont ogrodzenia.

· Zagospodarowanie skwerów okalających plac kościelny - przygotowanie alejek spacerowych, zieleń niska, mała architektura.

· Budowa parkingu.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1

Odnowienie elewacji i dach kościoła parafialnego

240 000,00

52 800,00

292 800,00

2

Remont ogrodzenia

100 000,00

22 000,00

122 000,00

3

Zagospodarowanie skwerów, okalających plac kościelny (przygotowanie alejek spacerowych, zieleń niska, mała architektura

60 000,00

13 200,00

73 200,00

4

Budowa parkingu

100 000,00

22 000,00

122 000,00

Razem

500 000,00

110 000,00

610 000,00Wykres Gantta

Lata

2010

2011

2012

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4Remont remizy strażackiej OSP Zendek oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia

Remiza OSP Zendek pełni nie tylko funkcję przeciwpożarową, odgrywa ona ważną rolę
w życiu kulturalnym wsi - mieści się w niej filia biblioteki gminnej. Jest ona siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich, miejscem organizowania imprez okazjonalnych oraz wesel. Budynek remizy usytuowany przy głównej drodze jest wizytówką miejscowości i punktem dla niej charakterystycznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na jej otoczenie. Remizie brakuje odpowiedniego parkingu, ławek i miejsca na imprezy plenerowe. Na co dzień tereny otaczające remizę nie są optymalnie wykorzystywane.

· Poprawa oraz poszerzenie zakresu usług prowadzonych przez budynek OSP.

· Poprawa estetyki otoczenia jak i samej remizy.

· Zwiększenie funkcjonalności obiektu.

· Poprawa warunków służby strażaków, wyższe standardy sanitarne.

Modernizacja remizy i jej otoczenia

· Remont remizy zakup wyposażenia (w tym wyposażenia kuchni).

· Przygotowanie świetlicy środowiskowej.

· Renowacja i rozbudowa placu ćwiczebno-alarmowego.

· Budowa parkingu.

· Zakup namiotu imprezowego.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1

Remont remizy zakup wyposażenia (w tym wyposażenia kuchni)

100 000,00

22 000,00

12 200,00

2

Przygotowanie świetlicy środowiskowej

35 000,00

7 700,00

42 700,00

3

Renowacja i rozbudowa placu ćwiczebno-alarmowego

40 000,00

8 800,00

48 800,00

4

Budowa parkingu

100 000,00

22 000,00

122 000,00

5

Zakup namiotu imprezowego

50 000,00

11 000,00

61 000,00

Razem

325 000,00

71 500,00

396 500,00Wykres Gantta

Lata

2013

2014

2015

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5Budowa budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu w przysiółku Strąków.

Przysiółek Strąków jest oddalony od centrum miejscowości Zendek co utrudnia mieszkańcom przysiółka w pełni korzystanie z bazy obiektów miejscowości. Dla zapewnienia możliwości spędzania wolnego czasu na miejscu celowym jest stworzenie ku temu odpowiedniego zaplecza. Stąd konieczność budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Stworzenie warunków dla młodzieży i mieszkańców przysiółka Strąków do spędzani wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania więzi w środowisku.

Budowa budynku świetlicy środowiskowej.

Zagospodarowanie działki wokół budynku.

· Wykonanie ogrodzenia,

· Wykonania placu zabaw,

· Zagospodarowanie terenu zielenią niską oraz małą architekturą.

l.p

Nazwa fazy zadania

Koszt netto
(w PLN)

VAT (w PLN)

Koszt brutto
(w PLN)

1

Budowa świetlicy środowiskowej

400 000,00

88 000,00

488 000,00

2

Wykonanie ogrodzenia

80 000,00

17 600,00

97 600,00

3

Wykonanie placu zabaw

20 000,00

4 400,00

24 400,00

4

Zagospodarowanie terenu zieleń niska oraz małą architekturą

40 000,00

8 800,00

48 800,00

Razem

540 000,00

118 800,00

658 800,00Wykres Gantta

Lata

2010

2011

2012

Zadania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest bardzo ważnym aspektem dla mieszkańców sołectwa Zendek, w wielu ankietach oraz podczas spotkań z mieszkańcami problem ten stawiany był na pierwszym miejscu. Mieszkańcy postulują, aby jak najszybciej przystąpić do remontu i modernizacji dróg na terenie miejscowości oraz budowy chodników.

Problemem bardzo ważnym dla mieszkańców sołectwa Zendek jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Potrzeba tej inwestycji podnoszona jest w dużej ilości ankiet. Społeczeństwo sołectwa dostrzega w tej inwestycji dodatkową szansę na rozwój miejscowości oraz poprawę warunków życia. Budowa ogólno spławnej kanalizacji sanitarnej przyczyni się też do poprawy warunków ekologicznych oraz zwiększy dbałość o środowisko naturalne.

Mieszkańcy miejscowości zwracają również uwagę na rozwijanie swojej świadomości, postulując organizację wykładów i szkoleń. Najważniejszymi tematami, których mają dotyczyć szkolenia są:

· ekologia,

· agroturystyka.

· segregacja odpadów,

· odnawialne źródła energii,

Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Odnowa elewacji i dachu kościoła parafialnego w Zendku wraz z modernizacja terenu

II kw. 2009 -
III kw. 2010

786,90Lp.

Nazwa zadania.

Planowany termin realizacji.

Szacunkowy koszt w tyś. PLN

Uwagi.

1.

Odnowa elewacji i dachu kościoła parafialnego w Zendku wraz z modernizacja terenu

II kw. 2011 - I kw. 2012

610,00

2.

Remont remizy strażackiej OSP Zendek oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia

I kw. 2014 - II kw. 2015

396,00

3.

Budowa świetlicy środowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu

I kw.2011 - II kw. 2012

658,80Realizacja powyższych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Zendek odpowiedzialna będzie Rada Sołecka sołectwa Zendek wraz z Sołtysem oraz Wójtem Gminy Ożarowice. We wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków finansowych oraz składaniem wniosków
o dotacje z różnych źródeł, będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Ożarowice. Rada Sołecka będzie na bieżąco monitorować realizację planu i raz do roku składać sprawozdanie mieszkańcom sołectwa z realizacji Planu oraz wnioskować o ewentualne zmiany w Planie. Rada Sołecka będzie również gromadzić, selekcjonować i opracowywać wszelkie informacje, dotyczące realizacji Planu Odnowy Miejscowości, będzie również odpowiedzialna za jego promocję na terenie miejscowości. Za promocję na terenie Gminy i poza nią odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Ożarowice.

Plan Odnowy Miejscowości Zendek musi dla swej ważności uzyskać akceptację Rady Gminy Ożarowice.

Przedstawiony powyżej Plan Odnowy Miejscowości Zendek spójny jest z następującymi dokumentami:

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Zendek,

Strategią Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego,

Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2008 13:13:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie