Uchwała Nr XXI/278/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok


Uchwała Nr XXI/278/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w kwotach:

przychody - 20.000 zł

wydatki - 45.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/278/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2009 r.

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

46.068

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46.068

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

46.068

Stan środków obrotowych na początek roku

26.068

Przychody, w tym:

20 000

0690

Wpływy z różnych opłat

20 000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

46.068

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46.068

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45.000

3030

4210

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

5.800

7.200

32.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

1.068

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑02‑2009 11:51:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑02‑2009 11:51:05
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 11:56:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie