Uchwała Nr XV/184/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XV/184/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 35.710 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 35.710 zł

po stronie dochodów o kwotę 60.109

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 45.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 45.000 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

o kwotę 45.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.109 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 15.109 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.109 zł

po stronie wydatków o kwotę 95.819 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 45.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 45.000 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 45.000 zł

- dotacje o kwotę 45.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 33.210 zł

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 33.210 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 33.210 zł

- poręczenia i gwarancje o kwotę 33.210 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.109 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.081 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 9.081 zł

- dotacje o kwotę 2.657 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.422 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 6.028 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 6.028 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.027 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.500 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.500 zł

· wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 związane jest z realizacją przez gminę projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły", na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki, kwota 34.412 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 45.000 zł w dziele 400 z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na realizację inwestycji związanej z budową wodociągu Ossy - Niezdara.

W dziale 852 zwiększono wydatki o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla mieszkańca Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 13:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie