Uchwała Nr XX/250/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XX/250/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2008 rok przyjętych w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 170.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 170.000 zł

- dotacje z Urzędu Gminy 170.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 170.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2008 rok przyjętych w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 50.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 50.000 zł

- dotacje z Urzędu Gminy 50.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 50.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu zakładu budżetowego dokonano na podstawie Uchwał Nr XVI/196/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku oraz Uchwały Nr XVIII/224/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku.

Natomiast zmniejszenia planu dotacji dokonano na podstawie Uchwały Nr XX/249/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 11:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 11:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 11:46:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie