Uchwala Nr XVI/187/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjetego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Osrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr XVI/187/2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości

1 punktu

przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20 ust. 1i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust.3-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w wysokości 1000, 00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych ).

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości 1 punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania - ustalonego uprzednio z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w wysokości 6,30 zł ( słownie: sześć złotych 30/100)

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXVI/157/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/187/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO

Kategoria

Zaszeregowania

Liczba punktów

Wartość 1 pkt - 6,30 zł

-10% - +10%

I

Najniższe wynagr.- 20

1000,00 -1138,60

II

21 - 35

1119,07-1242,55

III

36 - 50

1204,12-1346,50

IV

51 - 65

1289,17-1450,45

V

66 - 80

1374,22-1554,40

VI

81 - 95

1459,27-1658,35

VII

96 - 110

1544,32-1762,30

VIII

111 - 125

1629,37-1866,25

IX

126 - 140

1714,42-1970,20

X

141 - 160

1799,47-2108,80

XI

161 - 180

1912,87-2247,40

XII

181 - 200

2026,27-2386,00

XIII

201 - 220

2139,67-2524,60

XIV

221 - 240

2253,07-2663,20

XV

241 - 260

2366,47-2801,80

XVI

261 - 280

2479,87-2940,40

XVII

281 - 300

2593,27-3079,00

XVIII

301 - 320

2706,67-3217,60

XIX

321 - 340

2820,07-3356,20

XX

341 - 365

2933,47-3529,45

XXI

366 - 390

3075,22-3702,27

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 08:43:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie