Uchwała Nr XX/249/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XX/249/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach między rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje

50.000

50.000

600

Transport i łączność

136.670

60016

Drogi publiczne gminne

136.670

- wydatki bieżące

100.000

- wydatki majątkowe

36.670

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.140

75412

Ochotnicze straże pożarne

16.140

- wydatki bieżące

16.140

757

Obsługa długu publicznego

150.000

75704

Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

150.000

- wydatki bieżące, w tym:

- gwarancje i poręczenia

150.000

150.000

758

Różne rozliczenia

810

75814

Różne rozliczenia finansowe

810

- wydatki bieżące

810

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.636

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

33.636

- wydatki majątkowe

33.636

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

48.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje

48.000

48.000

926

Kultura fizyczna i sport

33.636

92601

Obiekty sportowe

33.636

- wydatki majątkowe

33.636

Razem

234.446

234.446

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 11:15:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 11:15:49
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 11:40:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie