Uchwała Nr XVII/214/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


Uchwała Nr XVII/214/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XV/183/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XVI/198/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

W § 1 Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w części dotyczącej przychodów wpisać kwotę 62.000 zł, w części dotyczącej wydatków wpisać kwotę 84.200 zł.

§ 2

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchyla się Załącznik Nr 1 w brzmieniu nadanym Uchwała XII/144/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/214/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

88.153

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

88.153

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

88.153

Stan środków obrotowych na początek roku

26.153

Przychody w tym:

62.000

0690

Wpływy z różnych opłat

62.000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

88.153

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

88.153

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

88.153

Wydatki w tym:

84.200

3030

4210

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

2.300

32.500

49.400

Stan środków obrotowych na koniec roku

3.953

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 13:22:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie