Uchwała Nr XV/185/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XV/185/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2008 rok przyjętych w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 72.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 72.000 zł

- dotacja z Urzędu Gminy 45.000 zł

- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy 27.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 72.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dotację w wysokości 45.000 zł przeznacza się na wykonanie wodociągu Ossy - Niezdara.

Planuje się otrzymanie dotacji z w kwocie 27.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy Tarnowskie Góry na stworzenie dwóch stanowisk pracy ze środków Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 13:33:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie