Uchwała Nr XXI/262/2008 Rady Gminy Ożaraowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym


Uchwała Nr XXI/262/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 pkt 2 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r., Nr 155 poz.1298 z późn. zm.),

Rada Gminy Ożarowice
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, udzielanych ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Ożarowice.

§ 2.

Nagrodę może otrzymać zawodnik będący mieszkańcem Gminy Ożarowice który:

1) posiada licencje zawodnika, przyznaną na zasadach i w trybie określonym
w ustawie o sporcie kwalifikowanym,

2) wykazuje się nienaganną postawą sportową, a zwłaszcza przestrzega zasad fair play we współzawodnictwie sportowym, propaguje zdrowy tryb życia;

3) wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku i osiągnięć sportowych do celów związanych z promocją Gminy Ożarowice,

4) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych.

§ 3.

Za wysokie wyniki sportowe w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się:

1) ustanowienie rekordu Polski, Europy lub Świata;

2) zajęcie medalowego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich;

3) zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów;

4) zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy lub Świata Seniorów, Juniorów;

5) zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata oraz w Igrzyskach Olimpijskich w grach zespołowych.

§ 4.

Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest w formie pieniężnej.

§ 5.

Nagroda przyznawana jest w oparciu o wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku, licząc od daty złożenia wniosku.

§ 6.

1. Nagrodę przyznaje Wójt na wniosek:

1) macierzystego klubu sportowego zawodnika,

2) zawodnika,

3) radnych Rady Gminy,

4) pełnoletnich mieszkańców Gminy,

5) stowarzyszeń, instytucji oraz szkół.

2. Złożony wniosek opiniuje Komisja Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

§ 7.

1. W sporcie kwalifikowanym i zespołowym nagrody, o których mowa w § 4 są przyznawane w wysokości brutto:

a) ustanowienie rekordu Polski - 3.000 zł,

b) ustanowienie rekordu Europy lub Świata - 5.000 zł,

2. Za zajęcie medalowego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich:

a) I miejsca - 5.000 zł,

b) II miejsca - 4.000 zł,

c) III miejsca - 3.000 zł.

3. Za zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy lub Świata Seniorów lub Juniorów:

a) I miejsce - 4.000 zł,

b) II miejsce - 3.500 zł,

c) III miejsce - 3.000 zł,

4. Za zajęcie miejsca medalowego w Mistrzostwach Kraju:

a) I miejsce - 3.000 zł,

b) II miejsce - 2.500 zł,

c) III miejsce - 2.000 zł.

5. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodników w zespołowych dyscyplinach sportu po 500 zł dla każdego zawodnika.

6. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie określonym w § 5 dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa § 7, przyznaje się jedną nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł.

§ 8.

Wnioski o przyznanie nagród wraz z uzasadnieniem, należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 9.

Wniosek o przyznanie nagród powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody;

2) informacje o wynikach sportowych, za które nagroda ma być przyznana wraz
z dokumentem uprawnionego polskiego związku sportowego potwierdzającym osiągnięcia i udział w zawodach, za które ma być przyznana nagroda,

3) przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu licencji;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i osiągnięć sportowych do celów związanych z promocją Gminy Ożarowice,

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 13:50:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 13:50:11
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2009 10:52:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie