Uchwała Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok


Uchwała Nr XXI/277/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 165, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.189.076 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.689.076 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznik Nr 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 270.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.500.000 zł

§ 4

1. Prognozowane przychody w wysokości 3.857.780 zł

w tym na pokrycie:

- deficytu w wysokości 3.500.000 zł

z tytułu :

- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych

termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem

odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa

publicznego wysokości 2.000.000 zł oraz modernizacją źródeł ciepła i

termomodernizacją budynków indywidualnych w wysokości 500.000 zł

- kredytu komercyjnego długoterminowego na budowę, rozbudowę

i modernizację dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 357.780 zł

2. Prognozowane rozchody w wysokości 357.780 zł

- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 357.780 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł

Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 889.234 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.200 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 5a

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 190.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 1.655.000 zł

w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł

2) wydatki 1.655.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury w wysokości 725.716 zł

2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 289.152 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych w wysokości 600.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie

własnych zadań bieżących innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 20.000 zł

2) wydatki - 45.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12

Zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą Nr XVII/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku zostały ujęte w wydatkach przewidywanych na rok budżetowy 2009.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł,
  2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
  3. samodzielnego zaciągania w 2009 roku w imieniu gminy zobowiązań do łącznej kwoty 3.500.000 zł,
  4. dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,
  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2009 rok

wg działów i źródeł dochodów

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

1

2

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

120.415

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

120.415

415

120.000

750

Administracja publiczna

50.912

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- wpływy z różnych dochodów

50.912

46.442

210

3.260

1.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.000

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3.000

3.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.991.662

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7.991.662

3.790.662

310.000

3.100.000

85.000

12.000

320.000

8.000

25.000

100.000

30.000

200.000

6.000

5.000

758

Różne rozliczenia

3.748.383

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej

3.748.383

3.714.685

33.698

1

2

3

801

Oświata i wychowanie

331.232

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach

- opłata za korzystanie z przedszkoli

- opłata za dożywianie dzieci w świetlicach

- wpływy z usług

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

331.232

84.000

38.000

119.000

64.000

17.000

9.232

851

Ochrona zdrowia

59

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

59

59

852

Pomoc społeczna

942.413

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

942.413

839.733

102.680

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

z tego:

· dochody bieżące, w tym:

- opłata produktowa

1.000

1.000

RAZEM

13.189.076


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan
na 2009 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

w tym:

Wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Dotacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010.

Rolnictwo i łowiectwo

3 000

3 000

-

-

-

-

-

-

01030.

Izby rolnicze

2 000

2 000

01095.

Pozostała działalność

1 000

1 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50 000

-

-

-

-

-

50 000

50 000

40002

Dostarczanie wody

50 000

50 000

50 000

600

Transport i łączność

2 307 668

1 297 668

-

-

-

-

1 010 000

-

60004

Lokalny transport zbiorowy

1 100 000

1 100 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 207 668

197 668

1 010 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

275 000

205 000

-

-

-

-

70 000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

245 000

175 000

70 000

70095

Pozostała działalność

30 000

30 000

710

Działalność usługowa

210 000

110 000

-

50 000

-

-

100 000

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

25 000

25 000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50 000

50 000

50 000

71095

Pozostała działalność

135 000

35 000

100 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

750

Administracja publiczna

2 754 644

2 079 644

1 540 237

-

-

-

675 000

-

75011

Urzędy wojewódzkie

46 442

46 442

43 442

75022

Rady gmin

122 700

122 700

75023

Urzędy gmin

2 512 090

1 837 090

1 453 583

675 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

35 000

35 000

15 000

75095

Pozostała działalność

38 412

38 412

28 212

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 000

3 000

3 000

-

-

-

-

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 000

3 000

3 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 632 600

182 600

36 500

-

-

-

1 450 000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 632 600

182 600

36 500

1 450 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58 000

58 000

18 000

-

-

-

-

-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

58 000

58 000

18 000

757

Obsługa długu publicznego

183 210

183 210

-

-

100 000

83 210

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100 000

100 000

100 000

75704

Rozliczenia z tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

83 210

83 210

83 210

758

Różne rozliczenia

31 000

31 000

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31 000

31 000

801

Oświata i wychowanie

5 503 699

5 403 699

3 762 096

289 152

-

-

100 000

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80101

Szkoły podstawowe

1 967 058

1 867 058

1 192 562

289 152

100 000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

61 383

61 383

54 783

80104

Przedszkola

579 654

579 654

321 954

80110

Gimnazja

1 233 547

1 233 547

918 538

80113

Dowożenie uczniów do szkół

118 000

118 000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

1 402 405

1 402 405

1 270 259

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 420

20 420

80148

Stołówki szkolne

19 000

19 000

80195

Pozostała działalność

102 232

102 232

4 000

851

Ochrona zdrowia

240 559

240 559

88 000

-

-

-

-

-

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

40 500

40 500

85153

Zwalczanie narkomanii

10 000

10 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

190 000

190 000

88 000

85195

Pozostała działalność

59

59

852

Pomoc społeczna

1 322 892

1 322 892

338 513

-

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

802 329

802 329

25 010

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4 088

4 088

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

137 549

137 549

85215

Dodatki mieszkaniowe

5 000

5 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

345 186

345 186

313 503

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000

1 000

85295

Pozostała działalność

27 740

27 740

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102 088

102 088

73 709

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

87 088

87 088

73 709

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 000

15 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 186 000

936 000

-

500 000

-

-

250 000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

170 000

170 000

90002

Gospodarka odpadami

47 000

47 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

39 000

39 000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

540 000

540 000

500 000

90013

Schroniska dla zwierząt

10 000

10 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

380 000

300 000

80 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

725 716

725 716

-

725 716

-

-

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

555 716

555 716

555 716

92116

Biblioteki

170 000

170 000

170 000

926

Kultura fizyczna i sport

100 000

100 000

-

100 000

-

-

-

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100 000

100 000

100 000

Ogółem wydatki

16 689 076

12 984 076

5 860 055

1 664 868

100 000

83 210

3 705 000

50 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/277/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w 2009 roku

w złotych

Nazwa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:

Ogółem

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet I. Badanie i rozwój technologiczny,

innowacje i przedsiębiorczość.

Działanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju

gospodarczego

710-71095

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne

100.000

100.000

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

900-90001

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

170.000

170.000

RAZEM

270.000

270.000

-


Załącznik nr 4 do Uchwały NrXXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2009 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 857 780

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek - pożyczki z WFOŚiGW

§ 952

2 500 000

2.

Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym

§ 952

1 000 000

3.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 955

357 780

Rozchody ogółem:

357 780

1.

Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

§ 992

357 780


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

9

10

750

Administracja publiczna

46 442

46 442

46 442

43 442

75011

Urzędy wojewódzkie

46 442

46 442

46 442

43 442

751

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 000

3 000

3 000

3 000

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 000

3 000

3 000

3 000

851

Ochrona zdrowia

59

59

59

-

85195

Pozostała działalność

59

59

59

852

Pomoc społeczna

839 733

839 733

839 733

25 010

804 136

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznewgo

802 329

802 329

802 329

25 010

770 820

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 088

4 088

4 088

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

33 316

33 316

33 316

33 316

Ogółem

889 234

889 234

889 234

71 452

804 136

-

Załącznik nr 5a

do Uchwały Nr XXI/277/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

w złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

750

Administracja publiczna

4.200

75011

Urzędy wojewódzkie

4.200

- opłaty za wydane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego

4.200

852

Pomoc społeczna

2.000

85212

- wyegzekwowane kwoty ze świadczeń alimentacyjnych

2.000

Razem

6.200

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

x

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

100 000

1 655 000

50 000

50 000

1 655 000

100 000

OGÓLEM

100 000

1 655 000

50 000

50 000

1 655 000

100 000


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dni 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa dotowanego

Zakres dotacji podmiotowej

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

801

80101

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

dotacja na prowadzenie działalności oświatowej

289 152

2.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez ośrodek kultury na rzecz mieszkańców gminy

555 716

3.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

dotacja do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy

170 000

Ogółem

1 014 868


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1.

900

90005

Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Ozarowice

500 000

1.

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2009 roku

100 000

Ogółem

600 000


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w 2009 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

400

40002

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Wymiana wodociągu na ul. Krótkiej i ul. Wolności w Pyrzowicach

50 000

Ogółem

50 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa dotowanego

Zakres dotacji podmiotowej

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

710

71013

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Geodeta Powiatowy

Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie prac regulujących stan prawny gruntów gminnych i gruntów Skarbu Państwa

50 000

Ogółem

50 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Dział Rozdział

Nazwa

Plan na 2009 r.

PRZYCHODY O G Ó Ł E M:

46 068

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46 068

Stan środków obrotowych na początek roku

26 068

Przychody

20 000

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

20 000

WYDATKI O G Ó Ł E M:

46 068

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46 068

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45 000

1). Selektywna zbiórka odpadów:

29 200

- zakup worków do zbierania odpadów "Akcja sprzątania świata"

2 000

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

2 200

- transport odpadów na wysypisko, utylizacja odpadów

25 000

2). Ochrona przyrody i roślin:

10 000

- zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych

3 000

- dopłaty do atestacji opryskiwaczy i szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin

2 000

- rekultywacja gruntów rolnych

5 000

3). Pozostałe zadania służące ochronie środowiska

5 800

- nagrody za udział w konkursie ekologicznym

5 800

Stan środków obrotowych na koniec roku

1 068

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑01‑2009 14:44:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑01‑2009 14:44:22
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2009 14:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie