Uchwala Nr XVI/197/2008 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008 - 2014


Uchwała Nr XVI/197/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący i będzie aktualizowany corocznie, a wszelkie konieczne zmiany dokonywane będą w ramach zmiany uchwały budżetowej.

3. Koszty zadań ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2008 rok mają odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2008 rok.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 jest podstawą opracowania majątkowej części budżetów na lata 2009-2014.

§ 3

Wójt Gminy Ożarowice jest upoważniony do podejmowania prac przygotowawczych dla zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 10:18:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie