Uchwała Nr XVII/201/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ożarowice do realizacji projektu systemowego w ramach Poddzialania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XVII / 201 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarowice do realizacji projektu systemowego

w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28 września 2007r. i Planem Działania na lata 2007-2008 przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2144/114/III/2007 z dnia 22 listopada 2007r.

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

1. Przystąpić do realizacji projektu systemowego pt. "Efektywny rozwój aktywnej integracji

w Gminie Ożarowice" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki .

2. Gmina Ożarowice przeznacza na realizację programu realizowanego w 2008 roku środki

finansowe jako wkład własny w wysokości 3371,13 zł ( słownie: trzytysiącetrzysta-

siedemdziesiątjeden złotych i 13/100), będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ośrodek został poinformowany o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ale warunkiem podpisania umowy ramowej jest podjęcie omawianej uchwały przez Radę Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 12:46:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie