Uchwała Nr XIII/149/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok


U c h w a ł a Nr XIII/ 149 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 01 lutego 2008 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), w związku z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

---------------

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w brzmieniu ustalonym poniżej:

1. Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tak jak i Narodowy Program, est oparty na uznaniu trzeźwości obywateli za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczeństwa.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na realizacji zadań własnych gminy, określonych w § 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany został w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 20013 w Ożarowicach i jest skorelowany z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu jest:

· Zmniejszenie szkód społecznych, ekonomicznych i psychologicznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, szczególnie dotykających dzieci i młodzież,

· Zmiana postaw społecznych wobec problemów alkoholowych,

· Budowa skutecznego systemu kontroli społecznej oraz reagowania w przypadkach szkodliwego postępowania osób nadużywających alkoholu,

· Propagowanie działań edukacyjnych mających na celu zmianę struktury spożywania oraz obyczajów związanych z używaniem alkoholu, zwłaszcza młodego pokolenia,

· Zwiększenie wiedzy o skutkach działania alkoholu na organizm człowieka w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2. Diagnoza stanu problemów i zasobów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

A. Gmina Ożarowice

Gminę zamieszkuje 5410 osób / dane na 31.12.2007/, w tym:

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - 119 osób, w tym 73 kobiety,

Liczba rodzin bezrobotnych objętych pomocą przez OPS - 53 rodziny,

Liczba rodzin alkoholowych objętych pomocą OPS - 26 rodzin.

Tabela 1. Struktura ludności ze względu na wiek i płeć.

Grupa wiekowa

Kobiety

Mężczyźni

0-5

140

138

5-15

281

307

15-25

435

376

25-45

743

779

45-65

724

724

Powyżej 65

446

317

Ogółem 5410

2769

2641

Dane: USC Ożarowice

Z badań krajowych wynika, że problem choroby alkoholowej dotyczy 2 - 3 % populacji, co stanowi dla naszej gminy około 108 - 160 osób. Liczbę tę należy pomnożyć 3 - 4 krotnie, aby zobrazować wielkość szkód

w rodzinach uzależnionych.

B. Rynek alkoholowy

 • Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXX / 184 / 2001r.:

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży / gastronomia / - 20,

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży / detal / - 40.

· Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 17,

- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 24.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost wykorzystania limitu na napoje alkoholowe powyżej 4,5% przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży, co wiąże się z rozwojem infrastruktury w Porcie Lotniczym Katowice - Pyrzowice.

· Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- w miejscu sprzedaży - 318,

- poza miejscem sprzedaży -225.

Zaznaczyć należy, że 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 9 punktów gastronomicznych oraz 6 punktów handlu detalicznego/. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy na terenie Portu nie dokonują zakupów napojów alkoholowych.

· Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się

na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

- w miejscu sprzedaży - 676,

- poza miejscem sprzedaży - 300.

C. Stan problemów alkoholowych w wynikach badań ankietowych w roku 2007 (wybrane aspekty).

Materiału do sporządzenia diagnozy stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Ożarowice dostarczyły badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów Gimnazjum w Ożarowicach oraz liderów opinii wyłonionych wśród dorosłych mieszkańców Gminy. Badania wśród młodzieży przeprowadzono na próbie 62 uczniów, natomiast próba ankietowa wśród dorosłych przeprowadzona była wśród 30 osób dobranych metodą dogodnościową przy zachowaniu proporcji płci. Średnia wieku badanej młodzieży wynosiła 15,5 roku. Najliczniejszą grupę stanowili 16-latkowie (33 osoby). Wśród dorosłych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 40-45 lat. Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonej ankiety zawarta została w dokumencie: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 -2013 w Ożarowicach.

W ankiecie skierowanej do dorosłych m.in. zwarte zostało pytanie dotyczące oceny wagi problemów społecznych z którymi borykają się mieszkańcy Gminny Ożarowice. Najpoważniejszymi problemami w opinii respondentów jest alkoholizm, picie alkoholu przez młodzież, bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska oraz przemoc w rodzinie.

 1. Młodzież a alkohol

Badania przeprowadzone wśród młodzieży miały na celu zmierzyć skalę zjawiska, wzorce spożywania alkoholu, powody dla których młodzież sięga po używki, okoliczności w których najczęściej dochodzi do spożycia alkoholu, sposoby zdobywania używek, ocenę własnej wiedzy o środkach odurzających oraz opinie na temat powszechności zjawiska alkoholizmu wśród rówieśników i uczniów szkół.

 • Opinie i wiedza na temat spożywania alkoholu wśród rówieśników.

Zapytano uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o problem alkoholizmu wśród ich znajomych. W opinii naszych respondentów problem ten dotyka aż 85% młodzieży w tej grupie wiekowej.

Skala tego zjawiska została przez większość oceniona jako obojętna (44%), jako alarmująca (zdecydowanie alarmująca i raczej alarmująca) oceniło ją 34% uczniów, 22% respondentów stwierdziło, że skala alkoholizmu wśród rówieśników nie jest alarmująca (zdecydowanie niealarmująca, raczej niealarmująca).

Na pytanie, jak często uczestnicy badań spotykają się z rówieśnikami spożywającymi alkohol, 8 osób (czyli niemal 13%) odpowiedziało, że spotyka się ze zjawiskiem spożycia alkoholu przez rówieśników codziennie. Najwięcej osób spotkało się z pijącymi alkohol uczniami kilka razy w życiu (16 osób) i kilka razy w tygodniu (14 osób)

Częstotliwość kontaktów z rówieśnikami spożywającymi alkohol.

Niepokojące są odpowiedzi na pytania dotyczące uczniów. Na pytanie czy respondenci spotkali się ze spożywającymi alkohol uczniami szkół aż 82% badanych odpowiedziała twierdząco. Zważywszy na bardzo niski wiek, jest to duży odsetek.

Skala zjawiska spożywania alkoholu przez uczniów jest oceniana jako alarmująca (zdecydowanie alarmująca, raczej alarmująca) przez 43% badanych, jako obojętną ocenia ją 29% osób, natomiast bagatelizuje ją nieco ponad jedna czwarta badanej młodzieży (odpowiedzi: zdecydowanie nie alarmująca, raczej nie alarmująca). Jak widać nawet koledzy dostrzegają, że problem spożywania alkoholu wśród uczniów szkół jest duży.

 • Skala zjawiska spożycia alkoholu wśród uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

81% badanych uczniów przyznało, że zdarzyło im się spożywać alkohol. Można z powyższego wnioskować, że granica pełnoletniości nie jest granicą powszechnie uznawaną za wiek uprawniający do korzystania z używek alkoholowych.

26% badanych (czyli 16 wskazań) przyznało, ze spożywało alkohol kilka razy w życiu. Jest to najliczniejsza grupa odpowiedzi. Kilka razy w miesiącu lub częściej spożywa alkohol ośmiu uczniów co stanowi dla tej próby badawczej 13%. Jest to dość znaczący odsetek.

Częstotliwość spożycia alkoholu

Średnia wieku, w którym respondenci zainicjowali spożycie alkoholu wynosi 13, 5 roku. Najczęściej po raz pierwszy sięgano po alkohol w wieku 14 lat (15 osób) i 13 lat (14 osób), ale zdarzyły się dwie osoby, które spróbowały tej używki w wieku 10 lat.

Wiek, w którym doszło po raz pierwszy do spożycia alkoholu.

średni wiek ankietowanych = 13,5 roku

Trzy czwarte respondentów twierdzi, że nigdy się nie upiła; duży odsetek, bo aż 10 % nie pamięta kiedy po raz pierwszy upiła się alkoholem, cztery osoby miały 15 lat, 2 osoby lat 13 i dwie osoby lat 14.

 • Okoliczności i powody spożywania alkoholu

Zdecydowana większość badanych, bo aż 29 osób (47%) spożywała alkohol na imprezach u znajomych. Drugim w kolejności miejscem wybieranym do tego by spożywać alkohol jest dom - przyznało się do tego 12 osób. Kolejne najczęściej wskazywane okoliczności to uroczystości (sylwester, urodziny, wesele), dyskoteka/zabawa oraz pub/restauracja/bar. Żaden z badanych nie pił w szkole i w parku.

Niemal 1/3 młodzieży pije alkohol dla towarzystwa. Jest to najczęstszy powód, dla którego badani sięgali po tę używkę. Drugim w kolejności powodem jest chęć poprawy humoru - 14 osób, czyli 23% badanych. Kolejnymi kategoriami były: obawy przed odrzuceniem (7 osób) oraz z powodu problemów (7 osób). 6 uczniów stwierdziło również, że jest na to moda. Nikt z pytanych nie lubi natomiast smaku alkoholu.

Okoliczności lub miejsca spożywania alkoholu

Najczęstsze powody spożywania alkoholu

Ulubionym (albo najłatwiej dostępnym) alkoholem jest piwo - jako najczęściej spożywane zostało wymienione przez ponad połowę badanych. 1/5 uczniów wymienia też drinki, następna w kolejności jest czysta wódka.

 • Sposoby zdobywania alkoholu

Najczęstszym sposobem zdobycia alkoholu jest "pomoc" rówieśników (39%) lub osób starszych

( 33%). Warto zwrócić uwagę, że niemal co czwarty uczeń kupuje alkohol w sklepie pomimo, iż żaden

z respondentów nie ukończył 18 lat.

 • Opinie na temat spożywania alkoholu w przyszłości oraz stosunek do spożywania alkoholu przez rówieśników

Na pytanie o to czy respondenci będą spożywali alkohol w takich ilościach jak dotychczas, zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi wymijającej, że nie jest w stanie powiedzieć co będzie w przyszłości (46% uczniów). Ponad ¼ zdeklarowała, że przestanie pić alkohol w ogóle. Tylko 1 osoba stwierdziła, że będzie pić więcej niż dotychczas, a 10 % odpowiedziało, że ilość spożywanego alkoholu w przyszłości będzie podobna.

Ponad 50% badanych ma obojętny stosunek do spożywania alkoholu przez rówieśników. Może się to brać z ogólnie panującego wśród młodzieży przyzwolenia do spożywania alkoholu. Ale też duży odsetek badanych przyznaje, że zdecydowanie negatywnie (29%) oraz raczej negatywnie (13%) ocenia spożycie alkoholu przez kolegów i koleżanki w ich wieku. 3 osoby przyznały, że zdecydowanie pozytywnie oceniają spożywanie alkoholu przez rówieśników.

2. Naruszenia prawa i porządku publicznego:

 • Zatrzymania pod wpływem alkoholu użytkowników dróg: rowerzystów i kierowców,
 • Interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu,
 • Znęcanie się nad rodziną,
 • Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień,
 • Groźby karalne pod wpływem alkoholu,
 • Problem nagminnego spożywania alkoholu w okolicach punktów sprzedaży- zwłaszcza w okresie letnim,
 • Nierealizowanie postanowienia Sądu zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

 • Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego

w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;

 • Analogiczne wnioski wpłynęły od 4 rodzin;
 • Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 9 rozmów interwencyjno - motywujących;
 • Problemem jest niestawiennictwo osób wezwanych na rozmowy interwencyjno - motywujące. Mimo dwukrotnie ponawianych zawiadomień trzy osoby nie stawiły się na wezwanie.
 • W wyniku rozmów interwencyjnych 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe w stacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień;
 • Do Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach skierowano 4 wnioski dotyczące sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

4. Ośrodek Pomocy Społecznej:

· Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 26 rodzin z problemem alkoholowym.

5. Punkt konsultacyjny

· Dwunastu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy;

· Cztery osoby skorzystały z indywidualnej pracy z psychologiem.

D. Mapa problemów alkoholowych

· Aprobata społeczna dla niektórych uzależnień,

· Postępująca degradacja społeczna i zdrowotna osób uzależnionych,

· Liczne naruszenia prawa i porządku publicznego,

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, zwłaszcza przez dzieci i młodzież

· Łatwy dostęp do alkoholu przez młodzież,

· Wczesna inicjacja alkoholowa młodzieży,

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych,

· Bezrobocie i znaczne zubażanie rodzin.

·

E. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych i pedagogicznych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach i Świerklańcu,

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach,

· Gimnazjum w Ożarowicach,

· Klub sportowy Piast w Ożarowicach ; Klub sportowy Tęcza w Zenku,

· Parafie w Ożarowicach, Tąpkowicach, Sączowie - kościół w Pyrzowicach, Zenku,

· Ochotnicze Straże Pożarne w Celinach, Niezdarze, Ossach, Ożarowicach, Pyrzowicach, Tąpkowicach

i Zendku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 przygotowany jest jako kontynuacja oferty działań pomocowych i profilaktycznych dla społeczności Gminy Ożarowice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ożarowie.

2. Podjęcie działań na rzecz systematycznej zmiany postaw społecznych wobec problemów alkoholowych.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. poprzez:

· realizację programów psychoedukacyjnych w szkołach i świetlicach,

· wsparcie systemu wychowawczego w szkołach podstawowych i gimnazjum,

· praca z najmłodszymi w grupach przedszkolnych.

4. Doskonalenie form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

5. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań pomocowych i profilaktyki.

5. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

1. Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych

i profilaktyczno - sportowych dla klas szkolnych, świetlic środowiskowych oraz dzieci z grup ryzyka:

- dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających,

- nastawionych na promocję zdrowego życia oraz głównych czynników chroniących,

- uczących umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

2. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

3. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej:

· plakaty, broszury,

· informacja medialna na łamach gazetki gminnej na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

· konkursy wiedzy o tematyce profilaktycznej w szkołach,

· zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci w przedszkolach,

· międzygminny konkurs " Trzeźwe życie",

· ogólnopolska kampania edukacyjna "Zachowaj Trzeźwy Umysł",

· spektakle teatralne podejmujące tematykę uzależnień.

4. Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w zakresie uzależnień.

5. Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących działania profilaktyczne.

6. Szkolenia specjalistyczne dla różnych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka:

· nauczyciele i pracownicy świetlic,

· pracownicy socjalni,

· lekarze i pielęgniarki.

7. Wspieranie systemu wychowawczego w szkołach.

8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

9. Zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących problemu FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Rozpropagowanie światowego dnia FAS, obchodzonego 9 września.

10. Wspieranie i nagradzanie uczniów uczestniczących w tworzeniu programów terapeutycznych i imprez promujących wolny od uzależnień i agresji styl życia,

11. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i życiu

w trzeźwości.

12. Kontynuowanie międzygminnego porozumienia o współpracy w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

13. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Współpraca i wspieranie działalności z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym:

· Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnowskich Górach,

· Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej "TO TU" - SP ZOZ.

2. Zawarcie umowy z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej

"TO TU" - SP ZOZ na zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar

przemocy.

3. Finansowanie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

4. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym.

5. Finansowanie kosztów wywiadów środowiskowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6. Finansowanie opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

1. Pomoc administracyjno - prawna dla ofiar przemocy w rodzinie,

2. Uruchomienie w punkcie konsultacyjnym bezpłatnej pomocy prawnej dla osób borykających się z problemem alkoholowym,

3. Wdrażanie interwencyjnej procedury "Niebieskich Kart" w sprawach przemocy domowej.

4. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu:

· podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia,

· kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

5. Praca w interdyscyplinarnym zespole, mającym na celu opracowywanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie.

6. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Świerklańcu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

7. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz, rekreacji dla dzieci i młodzieży - dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na kolejną świetlicę środowiskową oraz zakładanie i rewitalizacja istniejących placów zabaw.

8. Prowadzenie bieżącej działalności istniejących świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

9. Sukcesywne doposażanie świetlic w sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć; zakup wyposażenia do zajęć ceramicznych.

10. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z grupy ryzyka:

· prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

· prowadzenie zajęć terapeutyczno - logopedycznych,

· prowadzenie zajęć sportowych.

11. Uruchomienie zajęć sportowo- rekreacyjnych w oparciu o współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

11. Udzielanie pomocy finansowej, programowej i metodycznej przy organizowaniu, różnorodnych form wypoczynku i spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną, z uwzględnieniem działań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych / obozy terapeutyczne, półkolonie, zimowiska, ferie /.

12. Finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pozytywnych rodzin dysfunkcyjnych.

13. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez aktywizujących społeczność lokalną:

· impreza Mikołajkowa,

· festyn z okazji Dnia Dziecka,

· turnieje sportowe,

· piknik rodzinny.

IV. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

1. Zadanie to będzie realizowane jako fakultatywne. Warunkiem podjęcia zadania jest zgłoszenie

o skierowaniu mieszkańca Gminy Ożarowie do Centrum Integracji Społecznej.

V. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

· Opracowuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

· Wydaje postanowienia w sprawie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów

Alkoholowych;

· Podejmuje interwencje w związku z łamaniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi;

· Prowadzi działania wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania bądź sądowego zmotywowania tych osób do leczenia,

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Celem inicjowania i realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt Gminy Ożarowice Zarządzeniem Nr 51 / 2006 z dnia 30.06.2006 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie.

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

za poprzedni kwartał obliczonego na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze

Polskim.

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji.

6. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników - z wyłączeniem dojazdów na posiedzenia Komisji. Delegacje podpisuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

7. Pozostałe zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program realizowany jest przez powołanego przez wójta Gminy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Pełnomocnik po akceptacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań programu.

§ 2

Traci moc uchwala Nr IV / 35 / 2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 09:28:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie