Uchwała Nr XVII/200/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjetego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr XVII / 200 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20 ust. 1i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, póz. 1222 z późn. zm )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w l kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w wysokości 1000, 00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych ).

§2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania - ustalonego uprzednio przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w wysokości 2,90 zł ( słownie: dwa złote 90/100)

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§4

Traci moc Uchwała Nr XV/150/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVII/200/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA

ZASADNICZEGO

Kategoria

Zaszeregowania

Liczba punktów

Wartość 1 punku - 2,90 zł

- 10 % +10%

I

Najniższe wynagrodzenie - 20

1000,00 - 1063.80

II

21-35

1054,81 - 1111,65

III

36-50

1093,96 - 1159,50

IV

51-65

1133,11 - 1207,35

V

66-80

1172,26 - 1255,20

VI

81-95

1211,41 - 1303,05

VII

96-110

1250,56 - 1350,90

VIII

111-125

1289,71 - 1398,75

IX

126-140

1328,86 - 1446,60

X

141-160

1368,01 - 1510,40

XI

161-180

1420,21 - 1574,20

XII

181-200

1472,41 - 1638,00

XIII

201-220

1524,61 - 1701,80

XIV

221-240

1576,81 - 1765,60

XV

241-260

1629,01 - 1829,40

XVI

261-280

1681,21 - 1893,20

XVII

281-300

1733,41 - 1957,00

XVIII

301-320

1785,61 - 2020,80

XIX

321-340

1837,81 - 2084,60

XX

341-365

1890,01 - 2164,35

XXI

366-390

1955,26 - 2244,10

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 12:40:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie